Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków
Uzasadnienie strona 2/3

2) naruszenie przepisów postępowania:

a) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.; dalej: Ppsa) poprzez przyjęcie, iż Fundacja [...] jest właścicielem dziatek objętych przedmiotową decyzją, w tym działek o nr ewid. [...] obręb M. "przywołanych przez Gminę", co miało wpływ na wynik sprawy,

b) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c Ppsa polegające na braku analizy związku pomiędzy postępowaniem toczącym się przed Wojewodą Wielkopolskim i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie stwierdzenia, że nieruchomości stanowiące dawną własność hr. [...] nie podlegały pod działanie przepisu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 ze zm.), a przedmiotową decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W oparciu o wskazane zarzuty wniesiono o uchylenie w zaskarżonego wyroku, zaskarżonych decyzji oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

3. W odpowiedzi na skargę kasacyjną Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniósł o jej oddalenie i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

4. Uczestnik postępowania Fundacja [...] wniosła o oddalenie skargi kasacyjnej.

5. Pismem z 6 grudnia 2021 r. organ podtrzymał swoje stanowisko zawarte w odpowiedzi na skargę kasacyjną.

6. Pismem z 7 grudnia 2021 r. Fundacja podtrzymała w całości dotychczasowe twierdzenia i wnioski oraz podniosła dodatkowo, że 29 września 2020 r. zostało wydane Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii "R. - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem" (Dz.U. z 2020 r. poz. 1766).

7. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

7.1. Skarga kasacyjna jest niezasadna.

7.2. Skarga kasacyjna została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów na podstawie art. 15zzs4 ust. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.). W ocenie NSA rozpoznanie sprawy we wskazanym trybie było konieczne, gdyż przeprowadzanie rozpraw w okolicznościach związanych z obowiązującym stanem epidemii zwiększyłoby zagrożenie dla osób biorących w nich udział. Jednocześnie ze względów technicznych nie można przeprowadzić wszystkich rozpraw na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem.

7.3. Ocenę zarzutów skargi kasacyjnej należy rozpocząć od uwagi natury ogólnej, a mianowicie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jedyną materialnoprawną przesłanką wpisu do rejestru zabytków jest uznanie danego obiektu (zespołu) za zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1 tej ustawy. Zgodnie ze wskazanym przepisem zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Brak jest przy tym negatywnej przesłanki dopuszczalności wpisania nieruchomości do rejestru z uwagi na ustalenia planu miejscowego. Organ konserwatorski wpisując nieruchomość do rejestru zabytków nieruchomych nie jest związany ustaleniami planu miejscowego i nie ocenia czy dany wpis pozostaje w zgodności z przeznaczeniem terenu w planie co do możliwości jego zagospodarowania. W tym zakresie plan miejscowy ma charakter wtórny i powinien być dostosowany do wymogów wynikających z ochrony zabytków (art. 15 ust. 2 pkt 4 upzp). Zgodnie bowiem z art. art. 19 ust. 1 pkt 1 uozz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się, w szczególności ochronę: zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia.

Strona 2/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6361 Rejestr  zabytków
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Zabytki
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego