Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków
Uzasadnienie strona 3/3

7.4. W świetle powyższego należy stwierdzić, że wbrew zarzutowi skargi kasacyjnej, z art. 2 ust. 1 uozz nie wynika nakaz uwzględniania przez organ konserwatorski ustaleń planu miejscowego przy wydawaniu decyzji o wpisie do rejestru. Przepis ten statuuje wyłącznie zasada niekonkurencyjności pomiędzy regulacjami zawartymi w uozz a regulacjami m.in. upzp, które to ustawy mają odmienne zakresy regulacji. W szczególności w świetle przepisów upzp do kompetencji rady gminy nie należy kwalifikowanie danego obiektu jako mogącego być wpisanym do rejestru zabytków. Ustalenia ww. planu miejscowego dla przebiegu magistrali wodociągowej na terenie wsi S., R., M. nie wiązały więc organów konserwatorskich przy podejmowaniu decyzji o wpisie.. Dodatkowo należy w pełni zgodzić się z Sądem I instancji, że ochrona elementów współtworzących zabytkowy układ urbanistyczny lub ruralistyczny nie oznacza całkowitego zakazu jakichkolwiek przekształceń lub ingerencji na terenie zespołu, o ile działanie takie nie wpływa znacząco negatywnie na wartości takiego układu m.in polegające na realizacji magistrali wodociągowej. Kwestie takie są jednak rozstrzygane w ramach odrębnego postępowania o udzielenie zgody konserwatorskiej na prowadzenie takich prac.

7.5. Nie mają jakiegokolwiek znaczenia dla legalności zaskarżonej decyzji rozważania dotyczące zastosowania w sprawie art. 35 upzp i możliwości wykorzystywania terenu w sposób dotychczasowy. Rozważania Sądu I instancji w tym zakresie były całkowicie zbyteczne, co jednak nie miało jakiegokolwiek wpływu na samą prawidłowość rozstrzygnięcia. Zarzut naruszenia art. 35 upzp jest zatem nieusprawiedliwiony.

7.6. Zarzut dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie ma żadnego związku z niniejszą sprawą i nie stanowił podstawy wydania tak zaskarżonych decyzji, jak i zaskarżonego wyroku.

7.7. Niezasadne są również zarzuty naruszenia przepisów postępowania wskazane jako naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c Ppsa. Po pierwsze, Fundacja [...] została dopuszczona do udziału w postępowaniu na zasadzie wskazanej w art. 33 § 2 Ppsa, to jest jako organizacja społeczna a nie jako właściciel nieruchomości. Po drugie, trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla konieczności analizy przez Sąd I instancji związku pomiędzy postępowaniem toczącym się przed Wojewodą Wielkopolskim i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie stwierdzenia, że nieruchomości stanowiące dawną własność hr. [...] nie podlegały pod działanie przepisu art. 2 ust. 1 lit. e dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, a zaskarżoną decyzją. Wpis układu przestrzennego do rejestru zabytków nie jest bowiem uzależniony od objęcia danej nieruchomości reformą rolną lub braku takiego objęcia.

7.8. Wszystkie zarzuty skargi kasacyjnej są zatem niezasadne.

7.9. Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na mocy art. 184 Ppsa, skargę kasacyjną oddalił. O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 204 pkt 1 Ppsa.

Strona 3/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6361 Rejestr  zabytków
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Zabytki
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego