Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbioru PESEL
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Bujko Sędziowie Sędzia NSA Krystyna Borkowska (spr.) Sędzia NSA Barbara Gorczycka -Muszyńska Protokolant Agnieszka Kuberska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2006r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej A. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2005 r. sygn. akt IV SA/Wa 608/05 w sprawie ze skargi A. J. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] października 2004 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbioru PESEL 1. uchyla zaskarżony wyrok, 2. przyznaje radcy prawnemu G. F. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) zł w tym podatek VAT tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej radcy prawnego ustanowionego z urzędu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2005 r., sygn. akt IV SA/Wa 608/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. J. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] października 2004 r., Nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbioru PESEL.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd I instancji podał w ślad za ustaleniami organu administracji, że skarżący A. J. był uprawniony do uzyskania danych osobowych ze zbioru PESEL w związku z treścią art. 44h ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zm.). Jednak warunkiem udostępnienia danych jest uiszczenie związanej z tym opłaty, co wynika z treści art. 44h ust. 8 ustawy. Wobec nieuiszczenia opłaty, postanowieniem z dnia [...] marca 2004 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji orzekł o zwrocie podania i zaniechaniu czynności polegającej na udostępnieniu A. J. danych osobowych M. M. w zakresie adresu zameldowania ze zbioru PESEL. W wyniku rozpatrzenia zażalenie, Minister utrzymał w mocy własne rozstrzygnięcie, postanowieniem z dnia 19 października 2004 r.

Na powyższe postanowienie A. J. złożył skargę do sądu administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż zaskarżone postanowienie nie narusza prawa. Uwzględnił jedynie zarzut, iż organ naruszył przepisy postępowania w zakresie terminów załatwienia sprawy, jednakże z drugiej strony stwierdził, iż naruszenia te nie miały wpływu na wynik sprawy. W związku z powyższym Sąd skargę oddalił.

Od powyższego wyroku A. J. złożył skargę kasacyjną, wnosząc w pierwszej kolejności o stwierdzenie nieważności postępowania w trybie art. 183 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z naruszeniem art. 16 § 1 tej ustawy. Jako ewentualne żądanie skargi kasacyjnej wywiedziono wniosek o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. A. J. wniósł także o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W skardze kasacyjnej postawiono zarzut naruszenia postępowania, mający wpływ na wynik sprawy poprzez wydanie zaskarżonego wyroku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w składzie dwóch sędziów.

Ponadto zarzucono naruszenie przepisów prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 2 Konstytucji RP oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia w związku z art. 92 ust. 1, art. 175 ust. 1 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej wskazano przede wszystkim na okoliczność, że zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie został podpisany tylko przez dwóch sędziów.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Odnosząc się do najdalej idącego zarzutu skargi kasacyjnej, tj. naruszenia art. 183 § 2 pkt 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należy stwierdzić, co następuje.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji