Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Siegień Sędziowie Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak Sędzia del. WSA Piotr Broda (spr.) Protokolant starszy inspektor sądowy Elżbieta Maik po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2018 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta [..] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 3526/15 w sprawie ze skargi Prezydenta Miasta [..] na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [..] września 2015 r. nr [..] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Prezydenta Miasta [..] na rzecz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 380 (trzysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/9

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 16 grudnia 2015r. sygn. akt II SA/Wa 3526/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Prezydenta Miasta [..] na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [..] września 2015r. w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy.

Pismem z dnia 7 października 2014 r. Prezydent Miasta [..] wystąpił do [..] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta [.], obejmującego tereny w rejonie ulic K., B. i [..].

Postanowieniem z dnia [..] listopada 2014 r. [..] Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił uzgodnienia ww. projektu planu, wskazując w sentencji swojego postanowienia warunek, po spełnieniu którego możliwe będzie jego uzgodnienie w brzmieniu: wprowadzenie zakazu lokalizacji zabudowy mieszkaniowej na terenie boiska sportowego przy ul. B.

W wyniku złożonego zażalenia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchylił ww. postanowienie w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, wskazując na konieczność ustalenia wartości zabytkowych obszaru objętego ustaleniami uzgadnianego projektu planu oraz sformułowania konkretnych zasad ochrony zabytków dla tego obszaru, zgodnych z dyspozycja przepisu art. 19 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przepis ten stanowi, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków.

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku [..] Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowieniem z dnia [.] maja 2015 r., znak: [..], odmówił uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta [.] obejmującego tereny w rejonie ulic K., B. i [..], ze wskazaniem warunków po spełnieniu których możliwe będzie uzgodnienie ww. projektu planu tj. ustalenie strefy ochrony konserwatorskiej zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [..] oraz wprowadzenie zakazów i nakazów uwzględniających ochronę i opiekę nad zabytkami tj. zachowanie historycznej funkcji miejsca i wprowadzenie zakazu zabudowy na terenie dawnego boiska (z wyłączeniem obiektów historycznie istniejących na przedmiotowym terenie: trybuny, szatnie, magazyny sprzętu sportowego, toalety).

W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji wskazał, że teren objęty ustaleniami uzgadnianego projektu planu stanowi część wyznaczonej w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta [..] strefy ochrony konserwatorskiej "[..]". Osiedle te zostało zrealizowane w pierwszej połowie XX wieku. Ważnym składnikiem tego osiedla, obok zabudowy mieszkalnej, były obiekty o funkcji publicznej - w tym stadion sportowy przy ul. B. Projektanci osiedli powstających w okresie międzywojennym wyposażyli je w taki sposób, aby zapewnić przyszłym mieszańcom zdrowie i rozwój fizyczny ( ... ). Nie każde jednak osiedle mogło mieć bezpośredni dostęp do tego typu funkcji jak stadion, zatem jego lokalizacja w niniejszym miejscu, świadczy również o wartości i randze przedmiotowego osiedla. Z tego też powodu proponowane przekształcenie terenu sportowego w rejon zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej godzi nie tylko w wartości zabytkowe samego stadionu, lecz również całego osiedla, eliminując z niego jedną z istotnych i wyróżniających to osiedle funkcji publicznych.

Strona 1/9