Sprawa ze skargi na bezczynność K. Ł. O. w S. Ł. w sprawie informacji publicznej
Tezy

1. Niedysponowanie informacją publiczną to nie tylko fizyczne nieposiadanie informacji mającej charakter publiczny, ale także uznanie, że żądane informacje charakteru publicznego nie mają.

2. Zadania Polskiego Związku Łowieckiego jako samorządu korporacyjnego związane z przynależnością członkowską do kół łowieckich mają charakter spraw cywilnych.

3. Wykonanie wyroku sądu powszechnego wydanego w sprawie cywilnej z prywatnego roszczenia powoda, nie wiąże się z publicznoprawnym działaniem podmiotu pozwanego.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska, Sędziowie sędzia NSA Mieczysław Markowski,, sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Anna Lawda, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 marca 2015 r. sprawy ze skargi D. W. w przedmiocie niewykonania wyroku w sprawie II SAB/Bk 42/14 ze skargi D. W. na bezczynność K. Ł. O. w S. Ł. w sprawie informacji publicznej oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

Skargą sporządzoną w dniu 8 grudnia 2014r. D. W. wniósł o wymierzenie Kołu Łowieckiemu "O." w S. Ł. [...] na podstawie art. 154 par. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Białymstoku z dnia 23 września 2014r. wydanego w sprawie o sygn. IISAB/Bk 42/14. Mocą tego wyroku Koło Łowieckie "O." w S. Ł. [...] zostało zobowiązane do załatwienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w terminie 14 dni od zwrotu akt organowi, wniosku D. W. z dnia 24 marca 2014r. Zobowiązanie zostało nałożone po rozpoznaniu skargi D. W. na bezczynność organu. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że organ pozostawał w bezczynności w załatwieniu wniosku skarżącego poprzez brak jakiejkolwiek reakcji na wniosek. Jednocześnie Sąd stwierdził, że nie przesądza o tym, czy Zarząd Koła Łowieckiego "O." i samo Koło jest podmiotem wymienionym w art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz czy rzeczone informacje nalezą do katalogu informacji publicznych. Jest to bowiem zadanie organu, podlegające później kontroli sądu administracyjnego. Bez wątpienia jednak - jak wskazał Sąd - Zarząd Koła powinien odpowiedzieć skarżącemu w trybie ustawy o dostępie do informacji.

W skardze na niewykonanie powyższego wyroku D. W. podniósł, że pomimo zobowiązania Sądu do udzielenia żądanych informacji, Koło Łowieckie "O." pismem z dnia [...] listopada 2014r. poinformowało skarżącego, że odmawia ich udzielenia z tego powodu, że wnioskodawca nie przedstawił we wniosku żadnych okoliczności mogących świadczyć, że informacje są szczególnie istotne dla interesu publicznego. W ocenie organu żądanie udzielenie informacji podyktowane jest wyłącznie osobistym interesem skarżącego.

Wniesienie skargi poprzedzone zostało wezwaniem do wykonania wyroku zawartym w piśmie skarżącego z dnia 15 listopada 2014r. Wezwanie zostało wystosowane do organu jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku wydanego w sprawie II SAB/Bk 42/14.

W odpowiedzi na skargę Koło Łowieckie "O." wniosło o jej oddalenie. Podkreśliło, że żądane informacje dotyczyły tylko i wyłącznie prywatnego interesu skarżącego. Nadto do żądanych informacji skarżący przez cały czas ma dostęp gdyż jest członkiem Koła Łowieckiego. Odpowiedź na wniosek skarżącego została mu udzielona pismem z dnia 5 listopada 2014r. tj. jeszcze przed wezwaniem do wykonania wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje;

Skarga podlegała oddaleniu, ponieważ nie wystąpił w sprawie stan niewykonania wyroku WSA w Białymstoku z dnia 23 września 2014r. o sygnaturze IISAB/Bk 42/14.

Zgodnie z art. 154 par. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności, strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny. Zasadniczą przesłanką zastosowania art. 154 par. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i wymierzenia grzywny jest ustalenie, że do dnia wniesienia skargi organ pozostaje w bezczynności w wykonaniu wyroku. Przez niewykonanie wyroku należy rozumieć pozostawanie w bezczynności w podjęciu lub kontynuacji postępowania administracyjnego mającego na celu zakończenie sprawy decyzją administracyjną lub w innej formie przewidzianej prawem (vide: wyrok NSA z dnia 30 maja 2001r. sygn. IISA 2015/00). Sankcja za niewykonanie wyroku nie może być nakładana automatycznie albowiem celem skargi na niewykonanie wyroku jest pieniężne ukaranie tylko takiego organu, który w sprawie nie działa, mimo że został do tego zobowiązany, przy czym brak działania dotyczy sprawy załatwianej w indywidualnym postępowaniu administracyjnym w sposób określony w art. 3 par. 2 pkt 1 - 4 "a" ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, gdyż tylko w takim zakresie - na co wskazuje treść art. 3 par. 2 pkt 8 ww. ustawy - jest dopuszczalne skarżenie bezczynności organu, uzasadniającej nałożenie grzywny.

Strona 1/3