Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok Sędziowie: Sędzia WSA Janina Guść (spr.) Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Małgorzata Kuba po rozpoznaniu w Gdańsku na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2014 r. sprawy ze skargi W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją Prezydenta Miasta z dnia 18 września 2012 r. nr [...], 2. orzeka, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana, 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz W. P. kwotę 200 (dwieście) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Drogi publiczne
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/11

Województwo [...] wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 9 grudnia 2013 r. nr [...], utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta G. z 18 września 2012 r. o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości.

Prezydent Miasta G., działając na podstawie art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 1, art. 97 ust. 1, art. 98, art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz.651, ze zm.), zwanej dalej u.g.n., zatwierdził na wniosek "A" Spółki z o.o. z siedzibą w Ł., projekt podziału działki nr [...] położonej w G., przy ul. [...], w obrębie geodezyjnym M., na działki o numerach: [[...]]. Jednocześnie stwierdził, że:

- działka nr [...] przeznaczona jest pod drogę w kategorii drogi wojewódzkiej;

- działka nr [...] przeznaczona jest pod poszerzenie drogi powiatowej - ul. [...];

- działki nr: [...], [...], [...] przeznaczone są pod drogi w kategorii dróg gminnych;

- przy zbywaniu nowopowstałych działek, działkom pozbawionym dostępu, należy zapewnić dostęp do drogi publicznej.

Organ wskazał, że projekt podziału sporządzono w oparciu o wstępny projekt, zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...] - rejon ul. [...] i [...] w mieście G. zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta G. z dnia 30 października 2003 r. nr [...] oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...] - rejon ul. [...] i [...] w mieście G. zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta G. z dnia 29 sierpnia 2002 r. nr [...]. Zgodność projektu z planami potwierdził Prezydent Miasta G. w postanowieniu z dnia 26 kwietnia 2012 r. Organ stwierdził, że dzielona nieruchomość jest obciążona hipoteką na rzecz [...] Banku [...] S.A. w W.. Zgodę na wolne od obciążeń odłączenie nowopowstałych działek nr [[...]], przeznaczonych pod drogi publiczne, [...] Bank [...] S.A. w W. wyraził w oświadczeniu z dnia 28 lutego 2011 r.

Odwołanie od powyższej decyzji złożyło Województwo [...] w części dotyczącej przeznaczenia nowopowstałej działki [...] pod drogę kategorii wojewódzkiej.

Strona zarzuciła, że decyzja ta została wydana z naruszeniem: art. 6, 7, 9, 10 w związku z art. 125 § 1 oraz art. 80 i art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a.

Odwołujący się stwierdził także, że zaskarżona decyzja narusza przepisy prawa materialnego: art. 98 ust. 1 w związku z art. 93 ust. 1 u.g.n., w związku z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430, ze zm.) i art. 6 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115, ze zm.).

Województwo [...] wskazało, że organ pierwszej instancji nie wyjaśnił dostatecznie stanu faktycznego sprawy, pozbawił Województwo udziału w sprawie, gdyż nie przesłał postanowienia Prezydenta Miasta o zgodności podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nadto w ocenie skarżącego przeznaczenie działki nr [...] pod drogę wojewódzką nastąpiło bez zebrania w tym zakresie jakichkolwiek dowodów, wadliwe pod tym względem jest uzasadnienie decyzji.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Drogi publiczne
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze