Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
Uzasadnienie strona 3/3

Należy przy tym podkreślić, że w świetle treści § 36 ust. 1 w zw. z ust. 5 rozporządzenia cen transakcyjnych uzyskiwanych przy sprzedaży gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne nie można stosować zamiennie z cenami gruntów zajętych pod takie drogi. Biegły w celach porównawczych mógł posłużyć się zatem w niniejszej sprawie jedynie cenami przy transakcjach gruntów zajętych już pod drogi publiczne. Niedostateczne wyjaśnienie tej kwestii nie pozwala Sądowi na zakwestionowanie zarzutu skarżącego, że operat został sporządzony z naruszeniem obowiązujących przepisów (co stanowi przesłankę uwzględnienia skargi określoną w art. 145 § 1 pkt 1a ustawy p.p.s.a.). Tak byłoby bowiem w sytuacji gdyby się okazało, że biegły ustalił wartość działki skarżącego biorąc pod uwagę ceny transakcyjne gruntów zarówno zajętych jak i przeznaczonych, względnie tylko przeznaczonych pod drogi publiczne. Wątpliwość tą wyjaśni jednoznacznie Wojewoda przy ponownym rozpatrzeniu odwołania. W zależności od wyniku tego ustalenia może zajść potrzeba wykonania nowego operatu. Może się też ewentualnie okazać, że wartość działki stanowiącej w dniu [...] r. współwłasność skarżącego powinna być ustalona stosownie do treści ust. 2 pkt 2 § 36 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości (w przypadku braku odpowiedniej do przeprowadzenia porównania ilości transakcji działek zajętych pod drogi publiczne). W tym przedmiocie nie można podzielić stanowiska skarżącego, że z uwagi na treść art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. nie mogło być, poczynając od 1 stycznia

1999 r., transakcji nieruchomościami zajętymi pod drogi publiczne. Transakcje takie mogły bowiem dotyczyć chociażby nieruchomości zajętych pod drogi publiczne już po 31 grudnia 1997 r. a więc nie objętych uregulowaniem art. 73 ust. 1 w/w ustawy. Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy będzie miał też na uwadze organ odwoławczy treść art. 156 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Z przedstawionych wyżej względów zaskarżona decyzja podlegała uchyleniu na podstawie art. 145 § 1 pkt 1a i c ustawy p.p.s.a. w zw. z art. 7, 77 § 1 i 107 § 3 kpa oraz w zw. z § 36 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 w zw. z ust. 5 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości.

W przedmiocie wykonalności zaskarżonej decyzji orzeczono na podstawie art. 152 ustawy p.p.s.a., zaś o kosztach postępowania sądowego stosownie do jego wyniku zgodnie z treścią art. 200, art. 205 § 1, art. 209, art. 211 i art. 212 tego aktu prawnego.

Strona 3/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Drogi publiczne
Gospodarka gruntami
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda