Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju
Uzasadnienie strona 6/6

Należy wskazać, że fundamentalną zasadą na jakiej opiera się nasz system prawny, jest zasada równości obywateli Rzeczypospolitej Polskiej wobec prawa. Zasada ta wprawdzie nie została wyrażona odrębnie w przepisach prawa administracyjnego, wynika ona jednak z treści art. 67 ust.1 Konstytucji RP. Realizacja tej zasady nakazuje stosowanie takiej wykładni art. 88 ust.1 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości, aby odpowiadała zasadom współżycia społecznego i wynikającemu z nich poczuciu sprawiedliwości i równego traktowania Polaków, bowiem żadne racjonalne względy nie uzasadniają pozbawienia prawa do ekwiwalentu za pozostawione za granicą mienie nieruchome osób, które z przyczyn od nich niezależnych nie mogły poddać się procedurze ewakuacyjnej przewidzianej w każdym z trzech układów z września 1944r.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że rozpoznające niniejszą sprawę organy administracji publicznej naruszyły przepisy prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy i dlatego na mocy art. 145 § 1 pkt 1 a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz.270 z późn. zm. dalej: "p.p.s.a.") uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Miejskiego w C. z dnia [...] r. O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 200 i art. 209 p.p.s.a.

Wskazania co do dalszego postępowania wynikają wprost z treści powyższego uzasadnienia i dotyczą prawidłowej wykładni przepisów prawa materialnego.

Strona 6/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka gruntami
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda