Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mykanów w przedmiocie publicznego transportu zbiorowego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Dobrowolski, Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska,, Sędzia WSA Artur Żurawik (spr.), Protokolant starszy referent Barbara Urban, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2018 r. sprawy ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Gminy Mykanów z dnia 10 maja 2016 r. nr 158/XX/2016 w przedmiocie publicznego transportu zbiorowego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

Uzasadnienie strona 1/4

Rada Gminy Mykanów uchwałą nr 158/XX/2016 z dnia 10 maja 2016 r., wydaną na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (obecnie j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 z późn. zm. - dalej u.p.t.z.), ustaliła zasady organizacji gminnych przewozów pasażerskich.

Wojewoda Śląski zaskarżył powyższą uchwałę w całości na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 - dalej u.s.g.), wnosząc o stwierdzenie jej nieważności, jako niezgodnej z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 8 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 1 u.p.t.z. w związku z art. 7 Konstytucji RP.

W uzasadnieniu podano m. in., że w §2 uchwały określono sieć komunikacyjną, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mykanów w gminnych przewozach pasażerskich oraz określono linie komunikacyjne składające się na tą sieć. Jednocześnie w treści § 3 uchwały wskazano, że wybór operatora w gminnych przewozach pasażerskich nastąpi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 u.p.t.z., w trybie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (obecnie j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. - dalej p.z.p.). Jako podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały Rada Gminy Mykanów wskazała art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 8 u.p.t.z. Zdaniem organu nadzoru, wskazanie w przywołanych przepisach gminy jako organizatora publicznego transportu zbiorowego nie oznacza, że to rada gminy jest uprawniona do przyjęcia regulacji zawartych w przedmiotowej uchwale. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wskazuje w art. 7 ust. 4 pkt 1, że określone w ustawie zadania organizatora wykonuje, w przypadku gminy - wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Zatem to do organu wykonawczego gminy należy planowanie rozwoju transportu oraz organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Oznacza to również, że przygotowanie i przeprowadzanie postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest kompetencją organu wykonawczego gminy, jako organizatora transportu, wynikającą wprost z regulacji art. 15 ust. 1 pkt 8 u.p.t.z. Stosownie do tej regulacji organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega m. in. na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Równocześnie, rada gminy nie ma uprawnień w zakresie określania sieci komunikacyjnej. Mogłaby ją ująć jedynie w - nieobowiązkowym dla małej gminy - "planie transportowym" (art. 9 ust. 1 i 2 u.p.t.z.). Wypowiadając się w tym przedmiocie narusza art. 7 Konstytucji RP. Także Wójt nie ma podstaw do wydania zarządzenia w tej sprawie. Za niezgodny z prawem uznać również należy § 3 przedmiotowej uchwały, w myśl którego wybór operatora w gminnych przewozach pasażerskich nastąpi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Art. 19 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym daje organizatorowi trzy różne alternatywne możliwości wyboru operatora - w trybie Prawa zamówień publicznych, w trybie o udzielenie koncesji na usługi, lub w trybie przewidzianym w art. 22 ust. 1 u.p.t.z. Tymczasem, Rada Gminy Mykanów w § 3 przedmiotowej uchwały wskazała wyłącznie jeden z dopuszczalnych ustawą trybów wyboru operatora. Zdaniem organu nadzoru takie postanowienie uchwały wkracza w nienaruszalne kompetencje organizatora, którym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Rada Gminy Mykanów podejmując uchwałę istotnie naruszyła prawo. Przedmiotowa uchwała narusza przepis art. 7 Konstytucji RP w zw. z art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, art. 7, jak również i art. 4 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (obecnie j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523). Kwestionowana uchwała bowiem nie należy do żadnej z kategorii aktów wymienionych w tych przepisach podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W szczególności nie stanowi ona aktu prawa miejscowego, choć taki status jej nadano, ani też aktu, który na mocy przepisów szczególnych, podlegałby publikacji.

Strona 1/4