Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mykanów w przedmiocie publicznego transportu zbiorowego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.
Uzasadnienie strona 4/4

Co więcej, w świetle art. 19 ust. 1 u.p.t.z. organizator dokonuje wyboru operatora w trybie: 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, albo 2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113 - obecnie już nieobowiązującej) albo 3) art. 22 ust. 1. Są to zatem ustawowo przewidziane alternatywy wyboru operatora, które Rada Gminy zawęziła. Akt prawa miejscowego nie może zmieniać uregulowań ustawowych i tym bardziej bez podstawy prawnej.

Brak było również podstaw, by nadawać zaskarżonej uchwale status prawa miejscowego. Wg art. 9 ust. 3 u.p.t.z. to plan transportowy uchwalony przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego stanowi akt prawa miejscowego. Jest to jednak zupełnie inny akt, wydawany na innej podstawie prawnej. Takiej podstawy nie znajdziemy również w art. 40 u.s.g. Przepis ten w ust. 2 stwierdza, że na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie: 1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych; 2) organizacji urzędów i instytucji gminnych; 3) zasad zarządu mieniem gminy; 4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zaskarżona uchwała nie mieści się w powyższym katalogu, co oczywiste, skoro ma ona podstawy prawnej, choć formalnie została opublikowana jako akt prawa miejscowego i taki jej nadano status (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 2888).

Wskazać również należy, że w piśmie z 22 lutego 2016 r. z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa poinformowano, że pismo to stanowi jedynie opinię i nie zawiera wiążącej wykładni prawa.

Z wszystkich powyższych powodów kontrolowany akt jest niezgodny z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 7 ust. 4 pkt 1, art. 8 u.p.t.z. w związku z art. 7 Konstytucji RP. Mając to na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w trybie art. 147 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Powołane wyżej orzecznictwo sądowo-administracyjne dostępne jest w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, pod adresem internetowym http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

Strona 4/4