Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. w przedmiocie gospodarki mieniem
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Krawczyk (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Włodzimierz Kubik, Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka, Protokolant sekr. sąd. Elwira Massel, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi Gminy M. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie gospodarki mieniem oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

Rada Miasta M. uchwałą nr [...] z dnia [...] roku, podjętą na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z zm.) w związku z art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z zm.), wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia na czas nieokreślony z przeznaczeniem na cele rekreacyjne nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy M., położonej w rejonie ul. [...] w M. wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część. Wykonanie uchwały powierzono Prezydentowi Miasta M. oraz postanowiono o wejściu uchwały w życie z dniem podjęcia.

Wojewoda S. rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] roku, wydanym w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdził nieważność opisanej wyżej uchwały, jako niezgodnej z art. 37 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, dalej określonej jako "ustawa". W uzasadnieniu Wojewoda podał, że w dacie podejmowania przez Radę Miasta M. zakwestionowanej uchwały na obszarze Gminy M. nie obowiązywały ustanowione przez organ stanowiący zasady, o których mowa wart. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym. Prezydent Miasta musiał więc uzyskać zgodę na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości wskazanej w uchwale.

Wydzierżawienie tej nieruchomości powinno nastąpić zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Art. 37 ust. 4 ustawy - w brzmieniu nadanym mu przez art. 1 pkt 12 lit. lit. b ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 137, poz. 1218 )- stanowi, że przepis ust. 1 art. 37 stosuje się odpowiednio przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Z redakcji art. 37 ust. 4 wynika, że oddawanie nieruchomości w użytkowanie, najem lub dzierżawę na czas oznaczony dłuższy 3 lat lub czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu.

Jednakże norma zawarta w zdaniu drugim art. 37 ust. 4 ustawy, upoważnia organ stanowiący jednostki samorządowej do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów w konkretnym, zindywidualizowanym przypadku wskazanym przez organ wykonawczy.

Ponieważ art. 37 ust. 4 ustawy odsyła do ust. 1 to w konsekwencji także do odpowiedniego stosowania art. 37 ust. 2,3. Tym samym katalog sytuacji, w których organ stanowiący na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy może wyrazić zgodę na odstąpienie od trybu przetargowego jest ograniczony do przypadków wskazanych w art. 37 ust. 3 ustawy i to jedynie wówczas, gdy o zawarcie umowy nie ubiega się więcej podmiotów, spełniających warunki ustawowe.

W przypadku uchwały objętej rozstrzygnięciem nadzorczym nie zachodziła sytuacja, która dawałaby podstawy na wyrażenie zgody przez Radę na odstąpienie od trybu przetargowego przy zawarciu umowy dzierżawy. Nieruchomość o której mowa w uchwale miała bowiem zostać wydzierżawiona pod cele rekreacyjne, które nie zostały wymienione w art. 37 ust. 3 ustawy.

Strona 1/3