Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. w przedmiocie gospodarki mieniem
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Krawczyk, Sędziowie Sędzia WSA Włodzimierz Kubik (spr.), Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka, Protokolant sekr. sąd. Elwira Massel, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi Gminy M. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie gospodarki mieniem oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/5

Rada Miasta M. podjęła w dniu [...] r. uchwałę Nr [...] w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia na czas nieokreślony z przeznaczeniem pod działalność rekreacyjną nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy M., położonej w M. w rejonie ulicy [...]. Uchwała ta została podjęta w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. - dalej u.s.g.) w związku z art. 37 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. dalej u.g.n.

Działający w trybie art. 91 ust. 1 u.s.g. Wojewoda S. rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] r. stwierdził nieważność opisanej uchwały jako niezgodnej z art. 37 ust. 1 i ust. 4 u.g.n. W uzasadnieniu wskazał, że ponieważ w chwili podejmowania przez Radę Miasta M. kontrolowanej uchwały nie obowiązywały na obszarze gminy zasady, o jakich mowa w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a u.s.g. Prezydent Miasta musiał uzyskać zgodę Rady na wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości. Zawarcie jednak umowy dzierżawy zdaniem Wojewody winno nastąpić w zgodzie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności z art. 37 ust. 1 tej ustawy zgodnie z którym nieruchomości takie winny być sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Do przepisu tego odsyła art. 37 ust. 4 u.g.n. stanowiący, że przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony. Wojewoda, albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów. Analiza tego ostatniego przepisu prowadzi zdaniem organu nadzoru do wniosku, że odstąpienie od przetargowego trybu wydzierżawiania nieruchomości czy zawierania innych wymienionych w nim umów może mieć miejsce w konkretnym, zindywidualizowanym przypadku wskazanym we wniosku organu wykonawczego. Katalog zaś przypadków, w których rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązkowego trybu zawierania umów wymienionych w art. 37 ust. 4 u.g.n. ma charakter zamknięty, oparty wyłącznie na odpowiednio stosowanym art. 37 ust. 3 u.g.n., albowiem w sytuacjach wymienionych w art. 37 ust. 2 tej ustawy zawarcie takiej umowy z mocy ustawy następuje w trybie bezprzetargowym. Innymi słowy wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania przedmiotowych umów możliwe jest jedynie w przypadkach wskazanych w art. 37 ust. 3 u.g.n. i to tylko wówczas, gdy o ich zawarcie nie ubiega się więcej podmiotów. Zamieszczenie w ustawie odrębnej regulacji określającej tryb zawierania umów najmu, dzierżawy, a także użytkowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, było niezbędne z punktu widzenia zabiegów legislacyjnych. Przepis art.37 ust. 1 u.g.n. może być bowiem stosowany jedynie odpowiednio, a nie wprost, jako że nie wszystkie przypadki ustawowe mogą w praktyce dotyczyć umów użytkowania, najmu czy dzierżawy. W przypadku zaskarżonej uchwały, zdaniem Wojewody, nie zachodziła sytuacja dająca podstawę do wyrażenia zgody przez radę na odstąpienie od trybu przetargowego zawierania umowy dzierżawy. Objęta tą uchwałą nieruchomość miała bowiem zostać wydzierżawiona na cele rekreacyjne, a więc na żaden z celów wskazanych w art. 37 ust. 3 u.g.n. Organ nadzoru powołał się także na stanowisko prezentowane w tej kwestii przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyrokach z dnia 23 października 2006 r. (II SA/Gl 605/06 ), 29 listopada 2006 r. ( II SA/Gl 770/06 ) oraz 24 października 2007 r. ( II SA/Gl 459/07 ) zauważając, że mimo nowelizacji art. 37 ust. 4 u.g.n. przeprowadzonej ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 173, poz.1218) poglądy te nie straciły swej aktualności.

Strona 1/5