Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Blachowni w przedmiocie programu "Pomoc dla mieszkańców Gminy Blachownia w zakresie dożywiania" stwierdza, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska (spr.), Sędziowie Asesor WSA Tomasz Dziuk, Sędzia WSA Artur Żurawik, Protokolant st. sekretarz sądowy Magdalena Strzałkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2020 r. sprawy ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 13 grudnia 2018 r. nr 19/III/2018 w przedmiocie programu "Pomoc dla mieszkańców Gminy Blachownia w zakresie dożywiania" stwierdza, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa

Uzasadnienie strona 1/5

W dniu 23 grudnia 2018 r. Rada Miejska w B. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Pomoc dla mieszkańców Gminy B. w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023.

Pismem z dnia 12 grudnia 2019 r. Wojewoda Śląski, działając na podstawie art. 93 ust. 1 w związku z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) wniósł o stwierdzenie niezgodności z prawem wymienionej powyżej uchwały Rady Miejskiej w B. w całości jako sprzecznej z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 r.) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 2 i art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 4 oraz art. 13 pkt 2 i pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1523 ze zm.).

W uzasadnieniu skargi Wojewoda wskazał, że przedmiotowa uchwała narusza przepisy prawa. Odwołując się do treści art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym i art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych stwierdził, że akty prawa miejscowego podlegają obowiązkowi publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przepis § 4 kwestionowanej uchwały przewiduje, że "uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r." Zapis ten jest niezgodny z prawem, gdyż kontrolowana uchwała nie należy do żadnej z kategorii wymienionych w przywołanym powyżej art. 13 ustawy, nie jest też aktem prawa miejscowego. Zdaniem organu nadzoru przepisy art. 17 ust. 2 pkt. 4 czy art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej, stanowiące podstawę prawną wydanej uchwały, nie decydują o tym, że przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego, co uzasadnia jej publikację w dzienniku urzędowym oraz wejście w życie po upływie terminu 14 dni od dnia publikacji. Uchwała ustalająca wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania, wydana na podstawie wymienionych powyżej przepisów ustawy o pomocy społecznej nie stanowi aktu prawa miejscowego. Jest to akt o charakterze planistycznym, programowym.

Konstytucja stanowi w art. 94 , że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów, jedynie na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Tymczasem ani art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, ani art. 17 ust. 2 pkt 4 czy art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej takiego upoważnienia nie zawierają. Zatem przedmiotowa uchwała nie może być uznana za akt prawa miejscowego i podlegać publikacji w urzędowym publikatorze. Skoro Rada Miejska w B. uzależniła wejście w życie kwestionowanej uchwały, stanowiącej akt kierownictwa wewnętrznego od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, to uznać należy, że uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, co skutkować powinno stwierdzeniem niezgodności z prawem tej uchwały. Wynika to bowiem z przepisu art. 94 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Strona 1/5