Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska, Sędzia NSA Ewa Krawczyk, Protokolant referent - stażysta Aleksandra Gumuła, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2011 r. sprawy ze skargi "A" sp. z o. o. w T. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona środowiska
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/2

We wniosku z dnia [...] r. "V" Spółka z o.o. z siedzibą w T. ( dalej również jako skarżąca ) wniosła o zmianę na podstawie art. 155 kpa w zw. z art. 193 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 25 z 2008 r. poz. 150 ze zm., zwanej dalej Prawem ochrony środowiska) decyzji - pozwolenia wodnoprawnego Starosty S. z dnia [...] r. znak [...] udzielonego "V1" Spółka z o.o. w S., polegającą na zastąpieniu dotychczasowego oznaczenia podmiotu uprawnionego oznaczeniem "V. Spółka z o.o. ul. [...], [...]". W uzasadnieniu wniosku podała, że w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm.) doszło do połączenia na jej rzecz jako spółki przyjmującej kilku spółek, w tym dysponującej ww. pozwoleniem wodnoprawnym Spółki "V1" sp. z o.o. z siedzibą w S.. W konsekwencji zgodnie z art. 494 § 1 i 2 ksh spółka przejmująca wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółek przyjmowanych. Przeszły na nią zatem również zezwolenia i koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółkom przyjmowanym. Nadto powołała się wnioskująca na treść art. 193 ust. 5 Prawa ochrony środowiska w świetle którego pozwolenie wodnoprawne nie wygasa, jeżeli nastąpiło połączenie spółek handlowych na podstawie przepisów tytułu IV Kodeksu spółek handlowych.

Po rozpatrzeniu tego wniosku Starosta S. decyzją z dnia [...] r., Nr [...] odmówił jego uwzględnienia na podstawie art. 155 kpa. W uzasadnieniu tej decyzji stwierdził, że zgodnie z treścią art. 155 kpa zmiana wymienionych w tym przepisie decyzji może nastąpić jedynie za zgodą wszystkich stron. W niniejszej sprawie wyrażenia takiej zgody odmówił natomiast Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K., zaś Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w K. do propozycji zmiany decyzji w ogóle się nie ustosunkował.

W odwołaniu od tej decyzji skarżąca Spółka wniosła o jej zmianę i uwzględnienie jej wniosku z dnia 3 września 2010 r. Uzasadniając to żądanie powołała się ponownie na treść art. 492 § 1 pkt 1 i art. 494 § 1 i 2 k.s.h. i stwierdziła, że zgoda strony o jakiej mowa w art. 155 kpa dotyczy tylko tej strony, której zmiana decyzji dotyczy. Taką stroną nie jest zaś m.in. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. ponieważ zmiana pozwolenia wodnoprawnego pozostanie bez wpływu na jego sytuację prawną skoro z pozwolenia tego nie nabył on praw w rozumieniu tego przepisu.

Po rozpatrzeniu tego odwołania ( wskazany jako właściwy do tego postanowieniem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z [...]r. ) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. Nr [...], wydaną m.in. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa, utrzymał decyzję organu pierwszej instancji w mocy. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia przytoczył treść mogących mieć w sprawie zastosowanie przepisów, w tym treść art. 155 kpa. Stwierdził, że zgodnie z tym przepisem zgoda wszystkich stron postępowania stanowi jeden z koniecznych warunków na dokonanie w tym trybie zmiany decyzji administracyjnej. Zgoda ta nie może być przy tym dorozumiana lecz udzielona wprost i wyraźnie. Postępowanie w sprawie zmiany decyzji opartej o ten przepis musi być prowadzone w ramach tego samego stanu prawnego i faktycznego oraz z udziałem tych samych stron. Zmiana decyzji wymaga zgody wszystkich stron postępowania zakończonego objętą zmianą decyzją, bez względu na to czy i jakie prawa nabyły one w wyniku jej wydania. W postępowaniu zmierzającym do zmiany decyzji powinny zatem uczestniczyć te same podmioty co w postępowaniu "zwykłym" i na zmianę decyzji wyrazić zgodę. W rozpoznawanej sprawie na taką zmianę nie wyraziły zgody pozostałe strony postępowania tj. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. i Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w K., co uniemożliwiało uwzględnienie wniosku i to przy przyjęciu, że zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa może dotyczyć także podmiotu decyzji.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona środowiska
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne