Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną
Tezy

Jeśli w dacie złożenia wniosku o odszkodowanie o jakim jest mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) wnioskodawca był ujawniony w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów jako wyłączny właściciel przedmiotowej nieruchomości, to brak jest podstaw do przyjęcia, że nie był on legitymowany do złożenia wniosku o ustalenie i wypłatę całego należnego odszkodowania.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Krawczyk, Sędziowie Sędzia WSA Iwona Bogucka,, Sędzia WSA Włodzimierz Kubik (spr.), Protokolant sekr. sąd. Elwira Massel, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada 2007 r. sprawy ze skargi J. M. na decyzję Wojewody S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta R. z dnia (...) r. nr (...), 2. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości, 3. zasądza od Wojewody S. na rzecz skarżącego kwotę (...) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Drogi publiczne
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/6

Pismem z dnia [...] r. skierowanym do Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta w R. J. M. wystąpił o wypłatę odszkodowania za przejętą działkę nr [...] ( winno być [...] ) k. m. 3 o powierzchni [...] m2. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowa działka zlokalizowana była przy ul. [...] w R. - [...] i stanowiła użytek drogowy.

Postanowieniem z dnia [...] r. Prezydent Miasta R. zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie wszczętej z tego wniosku do czasu wydania przez Wojewodę S. decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Gminę R. własności tej nieruchomości. Decyzję taką Wojewoda S. działając w trybie art. 73 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. nr 133, poz. 872 ze zm. - dalej ustawa Przepisy wprowadzające ) wydał w dniu [...] r. W jej sentencji podał, że w dniu [...] r. zgodnie z zapisami Księgi Wieczystej KW nr [...] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w R. przedmiotowa działka stanowiła własność J. M. i M. M. w ustawowej wspólności, a na podstawie umowy małżeńskiej z dnia [...] r. sporządzonej w formie aktu notarialnego Rep. A. Nr [...] prawo własności tej działki wpisano na rzecz J. M. Wobec uzyskania przez decyzję Wojewody waloru ostateczności Prezydent Miasta R. postanowieniem z dnia [...] r. podjął zawieszone postępowanie oraz wystąpił do rzeczoznawcy majątkowego o sporządzenie operatu szacunkowego. Po przedłożeniu przez rzeczoznawcę zamówionego operatu organ I instancji przeprowadził w dniu [...] r. rozprawę administracyjną z udziałem wnioskodawcy oraz M. M. W toku tej rozprawy M. i J. M. potwierdzili ustalenia zawarte w decyzji Wojewody i oświadczyli, że na dzień złożenia przez J. M. wniosku o wypłatę odszkodowania nie pozostawali już w związku małżeńskim. Zobowiązali się też do dostarczenia organowi dokumentu potwierdzającego rozwiązanie ich małżeństwa przez rozwód. W dniu [...] r. Prezydent Miasta R. przeprowadził drugą rozprawę administracyjną o której terminie nie zawiadomił już M. M. Do protokołu tej rozprawy wpisano, że M. M. w ustawowym terminie nie złożyła wniosku o wypłatę należnego jej odszkodowania za przejętą nieruchomość, a zatem uprawnionym do jego uzyskania w - wysokości jest jedynie J. M.

W oparciu o te ustalenia, a także sporządzony przez rzeczoznawcę operat szacunkowy decyzją z dnia [...] r. Prezydent Miasta R. działając w oparciu o art. 73 ust. 2 pkt 1 ust. 4 i ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustalił odszkodowanie za przejętą nieruchomość w wysokości [...] złotych oraz zobowiązał Gminę R. do wypłaty jednorazowego odszkodowania na rzecz J. M. w - części tj. kwocie [...] złotych w terminie 14 dni od daty, w której decyzja ta stanie się ostateczna.

W odwołaniu od tej decyzji J. M. zakwestionował wypłatę tylko połowy należnego odszkodowania. Podniósł, że twierdzenie zamieszczone w uzasadnieniu o niezłożeniu w ustawowym terminie wniosku przez jego byłą żonę M. M. " to zwykłe cwaniactwo, zwykła kradzież". W jego ocenie skoro z byłą żoną zawarł umowę o podziale majątku dorobkowego na mocy której stał się wyłącznym właścicielem przejętej działki, to logicznym było, że tylko on wystąpił o wypłatę odszkodowania. Oczywistym jest bowiem, że nie mogła tego uczynić M. M., która nie była już współwłaścicielem przejętej działki. Odwołujący się podniósł ponadto, że ani jemu, ani jego byłej żonie nie można przypisać winy za nieuregulowanie przez okres prawie 8 lat stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Drogi publiczne
Wywłaszczanie nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda