Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski, Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska (spr.), Sędzia WSA Rafał Wolnik, Protokolant st. sekr. sąd. Magdalena Dąbek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2009r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z dnia [...]r., Nr [...]; 2. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości; 3. zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącej kwotę 883 (osiemset osiemdziesiąt trzy) złote, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka gruntami
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/6

Pismem z dnia [...] skarżąca J.K. wniosła o wypłatę odszkodowania za zajęcie jej nieruchomości pod drogę publiczną. We wniosku wskazała, iż zajęcie dotyczy jej działki nr [...] oraz działki nr [...], której jest właścicielką wraz z małżonkami B. i Z.W.

Postanowieniem z dnia [...], Starosta [...] zawiesił z urzędu postępowanie wszczęte powyższym wnioskiem, do czasu wydania przez Wojewodę [...] decyzji stwierdzającej nabycie wymienionych nieruchomości przez Powiat [...].

Decyzjami z dnia [...] Wojewoda [...] stwierdził nabycie z mocy prawa z dniem [...] przez Powiat [...], własności nieruchomości drogowej, położonej w gminie M., obręb K., oznaczonej jako działka nr [...] o powierzchni [...] ha wydzielonej działki nr [...] oraz działki nr [...] o powierzchni [...] ha wydzielonej z działki nr [...] powstałych z podziału działki [...], objętej księgą wieczystą Nr [...] prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ż., stanowiącej w dniu [...] własność J.K. w [...] części oraz B. i Z.W. w ustawowej wspólności w [...] części (decyzja nr [...]) oraz nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] o powierzchni [...] ha, powstałej z podziału działki [...] objętej księgą wieczystą nr [...], prowadzoną przez wyżej wymieniony Sąd, stanowiącej w dniu [...] własność J.K. (decyzja Nr [...]).

W uzasadnieniach wymienionych decyzji wykazano spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.). Pouczono także, że strona może złożyć stosowny wniosek o ustalenie i przyznanie odszkodowania w trybie art. 73 ust. 4 powołanej ustawy.

Postanowieniem z dnia [...] Starosta [...] podjął postępowanie zainicjowane wymienionym na wstępie wnioskiem, a w jego toku zlecił wykonanie operatu szacunkowego i po przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej wydał w dniu [...] decyzję o ustaleniu i wypłacie odszkodowania w wysokości [...] złotych, określając jednocześnie, że osobą uprawnioną do jego otrzymania jest skarżąca.

W uzasadnieniu organ pierwszej instancji wskazał, że odszkodowanie przysługuje osobie, która wykaże, że w dacie [...] była właścicielem nieruchomości zajętej pod drogę, co niewątpliwie w sprawie zostało potwierdzone. Stwierdził, że podstawę do ustalenia odszkodowania stanowi wartość nieruchomości na dzień wejścia w życie ustawy reformującej administrację publiczną, czyli według stanu z dnia 1 stycznia 1999 roku, na podstawie przygotowanego operatu szacunkowego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Operat szacunkowy został sporządzony z uwzględnieniem art. 134 cytowanej ustawy, a ustalona w nim cena 1m- gruntu położnego w K., zajętego pod drogę to [...] zł, co w odniesieniu do terenu zajętego spowodowało kwotę [...] zł. Ustalona wartość zajętych nieruchomości to realna cena jaką można uzyskać przy obrocie podobnymi nieruchomościami, a kwota odszkodowania odpowiada, w ocenie organu, cenom działek w K. wykazanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ż. oraz posiadanych przez biegłych rzeczoznawców w sprawie określania wartości rynkowej działek i budynków położonych na terenie powiatu [...] dla celów podatkowych na rok [...]. Organ wyjaśnił ponadto, że w stosunku do roszczenia zgłoszonego w trakcie postępowania, a dotyczącego rozliczenia za wcześniejsze użytkowanie gruntu - tzn.za bezumowne korzystnie z gruntu przed dniem 1 stycznia 1999 r. nie może rozstrzygać, gdyż art. 73 ustawy nie reguluje tej kwestii, a zgłoszone żądanie ma charakter cywilnoprawny i może być dochodzone wyłącznie przed sądem powszechnym.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka gruntami
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda