Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
Uzasadnienie strona 2/6

W odwołaniu od tej decyzji skarżąca zakwestionowała wysokość przyznanego jej odszkodowania. Wskazała, że faktycznie przyznane "odszkodowanie" jest ceną wykupu jej działek i to ceną bardzo nieatrakcyjną. Podniosła, że za ponad [...]-letnie eksploatowanie i użytkowanie jej ziemi niewątpliwie należy się godziwe odszkodowanie, a nie wartość wykupu ziemi. Dodała, że zmuszona jest skierować sprawę z powództwa cywilnego o godziwe odszkodowanie.

Dodatkowo w piśmie z dnia [...] podniosła, że proponowana cena za m- gruntu jest zaniżona, tym bardziej, że działka została potraktowana jako działka widokowa i zakwalifikowana jako budowlano- pensjonatowa. W jej ocenie takie jej przeznaczenie niewątpliwie podniosło tylko jej wartość.

Zaskarżoną w niniejszym postępowaniu decyzją Wojewoda [...] utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu podzielił stanowisko zaprezentowane w decyzji pierwszoinstancyjnej. Wskazał, że nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, za odszkodowaniem przysługującym dotychczasowym właścicielom. Procedurę w zakresie wypłaty odszkodowania reguluje art. 73 ust. 4 i ust. 5 wymienionej ustawy. Odszkodowanie to powinno zostać ustalone i wypłacone według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości według stanu z dnia wejścia w życie powołanej ustawy. Kwestie szczegółowe regulują przepisy art. 129 ust. 1 i art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dla ustalenia odszkodowania niezbędne jest sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, który spełniać musi wymogi określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.). W przedmiotowej sprawie sporządzone zostały operaty szacunkowe, określające wartość rynkową działek przejętych przez powiat [...], czyli działek nr [...], [...] i [...] na kwotę [...] zł. W operatach zastosowane zostały zasady określone w § 36 wymienionego rozporządzenia. Rzeczoznawca przyjął w nich wyniki analizy cen transakcyjnych dotyczących nieruchomości o przeznaczeniu na cele komunikacyjne, dodając, że każda z wycenianych nieruchomości "znajduje się w terenie przeznaczonym pod drogę". W dodatkowych wyjaśnieniach rzeczoznawca wskazał, że dane z transakcji, które miały miejsce w okresie dwóch lat poprzedzających sporządzenie operatów zostały odpowiednio skorygowane o średni wzrost cen (wynoszący 10%) od okresu zawarcia transakcji do momentu wyceny. Organ odwoławczy wyjaśnił dalej, że na podstawie tak przygotowanych operatów szacunkowych organ pierwszej instancji wydał decyzji ustalającą wysokość odszkodowania za działkę nr [...] oraz w [...] części za działki nr [...] i [...] w łącznej wysokości [...] zł. i uznał, że decyzja ta jest w pełni zasadna. Organ zauważył, że skarżąca wprawdzie podniosła, że zajęty grunt pod drogę został wyceniony zdecydowanie poniżej wartości, podnosząc, iż jest to " działka widokowa" położona przy drodze i została "zakwalifikowana jako budowlano- pensjonatowa", stwierdził jednak, że z dołączonych wykazów zmian gruntowych wynika, że rodzaj użytków dla tych nieruchomości określony jest jako "ŁIV" czyli "łąki". Taki sposób użytkowania nieruchomości - przed zajęciem ich pod drogę publiczną - został też wskazany przez rzeczoznawcę w przygotowanych operatach szacunkowych. Dokonując analizy wykorzystanych w sprawie operatów organ odwoławczy stwierdził, że zostały one przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierają niezbędne dane konieczne do ustalenia podejścia i metody, za pomocą których dokonano wyceny. Analiza rynku nieruchomości została opisana i przedstawiona w oparciu o uregulowania prawne oraz standardy zawodowe, a wycena dokonana została w oparciu o transakcje porównywalne na rynku nieruchomości. W świetle powyższego zarzut skarżącej został oceniony jako bezzasadny.

Strona 2/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka gruntami
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda