Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
Uzasadnienie strona 6/6

Odnosząc się natomiast do zarzutu skarżącej nieuwzględnienia odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, to w tym przypadku podzielić należy stanowisko zaprezentowane przez orzekające w sprawie organy, że jego dochodzenie może mieć miejsce jedynie w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi (zob: uchwała Sądu Najwyższego z 26 maja 2006 r., sygn. III CZP 19/05, OSNC z 2006 r., Nr 12, poz. 195 oraz wyrok Sądu Najwyższego z 14 lutego 2007 r., sygn. II CSK 456/06, Lex 274153).

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji w oparciu o art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym. W przedmiocie wykonalności zaskarżonej decyzji Sąd orzekł na podstawie art. 152 tej ustawy, a o zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 200 cytowanej ustawy, przyjmując, że na poniesione przez skarżąca koszty postępowania składa się uiszczony przez nią wpis sądowy oraz wynagrodzenie radcy prawnego w wysokości określonej w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (...) (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

Rozpoznając ponownie wniosek skarżącej organ pierwszej instancji będzie miał na uwadze wszystkie wywiedzione wyżej okoliczności i doprowadzi do wydania rozstrzygnięcia zgodnego z przepisami prawa. W szczególności organ zgromadzi dowody, na podstawie których ustali wysokość odszkodowania na poziomie cen nieruchomości na dzień wydania decyzji, a do tego celu niezbędne będzie zlecenie sporządzenia nowego operatu szacunkowego, uwzględniającego zapisy powołanego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów, a w szczególności jego § 36 ust. 2.

Strona 6/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Gospodarka gruntami
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda