Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną.
Tezy

Właścicielem w rozumieniu art. 73 ust. 4 ustaway z 13.10.1998r. Przepisy wprowadzające... uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o wypłatę odszkodowania za działkę drogową, która z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. przeszła na własność SP lub gminy, jest także osoba, której prawo zostało ujawnione w księdze wieczystej w wyniku zawarcia umowy sprzedaży z poprzednim właścicielem nieruchomości i w miejsce której SP lub gmina wpisały swój tytuł do nieruichomości.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Krawczyk Sędziowie Sędzia WSA Iwona Bogucka (spr.) Sędzia WSA Rafał Wolnik Protokolant sekr. sąd. Elwira Massel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2007 r. sprawy ze skargi H. P. i J. P. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz otrzymaną nią w mocy decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia [...] r. nr [...], 2. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości.

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/4

Pismem z dnia [...] r. H. i J. małżonkowie P. zwrócili się do Gminy Z. z propozycją sprzedaży na rzecz Gminy działki zajętej pod urządzenie drogi, która zgodnie z treścią księgi wieczystej stanowi ich własność.

Ustalone zostało, że przedmiotem jest działka oznaczona numerem [...]. Zgodnie z wpisami ujawnionymi w księdze wieczystej nr [...] prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Z., nieruchomość położona przy ul. [...] w Z. składa się z działek oznaczonych numerami [...] i [...], wykorzystywanymi jako podwórze, budynki i droga. Właścicielem tej nieruchomości od roku [...] był H. K., który nabył ją na podstawie umowy sprzedaży z dnia [...]r. Następnie umową z dnia [...]r. nieruchomość wpisana do KW [...], stanowiąca podwórze, budynki i drogę, została sprzedana małżonkom Polaczek, którzy ujawnili swoje prawo [...]r.

W odpowiedzi na wniosek skarżących Prezydent Miasta poinformował, że w pierwszej kolejności zbadane zostaną przesłanki do nabycia nieruchomości przez gminę w trybie zasiedzenia lub na podstawie przepisów szczególnych, a w następnej kolejności możliwość wykupu działki.

W dalszej kolejności gmina zwróciła się do Wojewody [...] o wydanie decyzji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze zm.), zwanej dalej ustawą. O fakcie tym, jak również o skutkach ewentualnej decyzji Wojewody, poinformowano strony.

Decyzją z dnia [...]r. Wojewoda [...] stwierdził nabycie z mocy prawa z dniem [...]r. przez Gminę Z. własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka [...] o pow. [...] m2, ujawnionej w KW [...] SR w Z., stanowiącej na dzień [...]r. własność H. K. a na podstawie umowy z [...]r. wpisanej na rzecz H. i J. P. Jako podstawa prawna podany został przepis art. 73 ust. 1 i 3 powołanej wyżej ustawy. Decyzja ta stała się ostateczna [...]r.

W następnej kolejności Prezydent Miasta Z., decyzją z dnia [...]r. nr [...], umorzył postępowanie w sprawie ustalenie i wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną. W uzasadnieniu wyjaśnił, że zgodnie z art. 73 ust. 4 ustawy, odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi jest ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości, złożony od dnia 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. Wniosek złożony przez małżonków P. nie pochodzi od osób uprawnionych do uzyskania odszkodowania. Odszkodowanie za utraconą własność przysługuje wyłącznie właścicielowi działki. Skoro Gmina Z. stała się właścicielem działki nr [...] z dniem [...]r., to wnioskodawcy nie mogli nabyć prawa własności tej działki od osoby już tym prawem nie dysponującej. Rozporządzenie działką dokonane przez H. K. po [...]r. było zatem bezskuteczne. Skoro H. i J. P. nie dysponują prawem własności do działki, to nie są stroną postępowania i ze względu na brak materialnoprawnych podstaw do wydania decyzji, postępowanie podlegało umorzeniu, jako bezprzedmiotowe.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda