Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną.
Uzasadnienie strona 2/4

W złożonym odwołaniu skarżący wnieśli o uchylenie decyzji i przeprowadzenie postępowania w sprawie. Podnieśli, że zgodnie z prawem nabyli nieruchomość w sposób legalny i są jej właścicielami, opłacają również podatki od całej nieruchomości. Wszystkie prawa zbyte przez H. K. z dniem [...]r. przeszły na ich rzecz. Wyrazili zdziwienie, że część ich nieruchomości stała się własnością gminy, co uważają za bezprawne. Podkreślili, że w ich przekonaniu przysługuje im odszkodowanie.

Zaskarżoną decyzją Wojewoda [...] utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji. Podniósł, że ustalenie i wypłata odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które z mocy prawa z dniem [...] r. przeszły na własność Skarbu Państwa lub gminy, następuje na rzecz osób, których pozbawiono prawa własności, w oparciu o stan faktyczny i prawny nieruchomości na dzień [...]r. Po tym dniu utracili oni bowiem tytuł prawny do nieruchomości. W niniejszej sprawie prawo własności działki w dniu [...]r. przysługiwało H. K. On zatem, jako osoba, która utraciła prawo własności ma prawo do odszkodowania. Wnioskodawcy takiego uprawnienia nie posiadają. Wyjaśniono również, że odjęcie prawa własności nie było bezprawne, albowiem nastąpiło na podstawie przepisu rangi ustawowej. Natomiast zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości może być dochodzony w odrębnym trybie.

W skardze do sądu administracyjnego H. i J. P. wnieśli o uchylenie decyzji. Wskazali, że są właścicielami działki zgodnie z aktem notarialnym i wypisem z księgi wieczystej. Przepis art. 548 k.c. przewiduje, że z chwilą wydania rzeczy sprzedanej korzyści i ciężary związane z rzeczą przechodzą na kupującego, co w ich przekonaniu winno zostać uwzględnione. Skarżący powołali się nadto na art. 5 kodeksu cywilnego.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda [...] wniósł o jej oddalenie, podtrzymując w całości stanowisko i argumentację wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozważył, co następuje:

W ocenie orzekającego Sądu wydane decyzje nie są zgodne z prawem, albowiem zostały wydane z naruszeniem art. 73 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną poprzez jego wadliwą interpretację.

W niniejszej sprawie bezspornym jest, że przedmiotowa działka zajęta jest pod drogę publiczną i na podstawie art. 73 ust. 1 powołanej ustawy z dniem [...]r. przeszła na własność Gminy Z. Nie budzi zatem wątpliwości, że zgodnie z zasadami prawa cywilnego, umowa zawarta [...]r. między H. K. a skarżącymi był bezskuteczna w części, w jakiej odnosiła się do przeniesienia prawa własności działki zajętej pod drogę i stanowiącej już wówczas z mocy prawa własność gminy. W tym zakresie stanowisko organów należy uznać za prawidłowe. Oczywisty w tej sytuacji jest wniosek, że skarżący na podstawie umowy zawartej [...]r. nie stali się właścicielami działki [...]. Skarżącym zaś należy wyjaśnić, że wywłaszczenie nieruchomości zajętych pod drogę miało miejsce w drodze ustawy, co odpowiada standardom konstytucyjnym.

Strona 2/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda