Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Taniewska-Banacka, Sędziowie Sędzia WSA Iwona Bogucka, Sędzia WSA Włodzimierz Kubik (spr.), Protokolant starszy sekretarz sądowy Magdalena Jankowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2008r. sprawy ze skargi J. K. i J. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Drogi publiczne
Gospodarka gruntami
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/6

Pismem z dnia [...] r. skierowanym do Prezydenta Miasta B J. K. i J. K. reprezentowani przez radcę prawnego M. P. wystąpili o wypłatę odszkodowania za części działek nr [...] i nr [...] zajęte pod ul. [...] w B. Działki te stanowiły część nieruchomości objętej [...], którą wnioskodawcy zakupili w dniu [...]r.

Decyzją z dnia [...]r. Prezydent Miasta B. odmówił ustalenia i wypłaty żądanego odszkodowania wskazując, że parcele gruntowe wskazane we wniosku znajdują się poza obszarem drogi publicznej i nie pozostają we władaniu miasta B. Decyzja ta nie utrzymała się w obrocie prawnym, bowiem została uchylona decyzją kasacyjną Wojewody [...] z dnia [...]r. Uzasadniając to orzeczenie Wojewoda stwierdził, że organ I instancji przekroczył swoje kompetencje wypowiadając się w kwestii stwierdzenia nabycia prawa do nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze zm. - dalej ustawa Przepisy wprowadzające). Wskazał też, że Prezydent Miasta B. powinien wystąpić do Wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa własności gruntu wchodzącego w skład przedmiotowej drogi publicznej i zawiesić postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania do czasu rozstrzygniecia tej kwestii. Naw wyniku tego orzeczenia Prezydent Miasta B. postanowieniem z dnia [...]r. zawiesił postępowanie wszczęte na wniosek J. i J. K.

Decyzją z dnia [...]r. nr [...] Wojewoda [...] stwierdził nabycie z mocy prawa nieruchomości drogowej oznaczonej jako pgr [...] o pow. [...] ha, która powstała z podziału działki pgr [...] stanowiącej w dniu [...]r. własność Z. S. w - części, D. F. w - części, K. F. w - części i T. S. w - części. W związku z tym Prezydent Miasta B. postanowieniem z dnia [...]r. podjął zawieszone postępowanie, a następnie decyzją z dnia [...]r. odmówił ustalenia i wypłaty odszkodowania J. i J. K. za nieruchomość oznaczoną jako pgr [...].

Ta decyzja również została uchylona decyzją kasacyjną Wojewody [...] tym razem z dnia [...]r. Powodem jej uchylenia było, zdaniem Wojewody, niezachowanie przez organ I instancji podstawowych zasad postępowania administracyjnego, a w szczególności naruszenia wyrażonej w art. 10 k.p.a. zasady czynnego udziału stron w postępowaniu.

Rozważając po raz trzeci sprawę decyzją z dnia [...]r. nr [...] Prezydent Miasta B. odmówił ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako pgr [...]. W podstawie prawnej orzeczenia organ I instancji wskazał art. 73 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające oraz art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.). Uzasadniając to rozstrzygniecie podał, że parcele gruntowe składające się na nieruchomość wskazaną we wniosku J. i J. K. leżą poza pasem drogowym ul. [...] za wyjątkiem pgr [...] powstałej z podziału pgr [...]. Zgodnie zaś z art. 73 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, których własność z mocy prawa przeszła na Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, przysługuje osobie, która w dniu 31 grudnia 1998r. była właścicielem tej nieruchomości. Odszkodowanie to jest ustalane i wypłacane na wniosek właściciela złożony do dnia 31 grudnia 2005 r., a po upływie tego okresu roszczenia to wygasa. Tym samym skoro J. i J. K. nabyli nieruchomość oznaczoną jako pgr [...] na podstawie umowy sprzedaży z dnia [...]r., a zatem nie byli jej właścicielami w dniu 31 grudnia 1998 r., co powoduje, że zgłoszone roszczenie pomimo złożenia go w ustawowym terminie jest bezprzedmiotowe.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Drogi publiczne
Gospodarka gruntami
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda