Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
Uzasadnienie strona 3/6

Rozwijając te zarzuty w uzasadnieniu skargi wskazali, że z formalnego punktu widzenia nabyli oni własność nieruchomości o powierzchni [...] ha i od tej powierzchni uiścili cenę zakupu. Z decyzji Wojewody [...] z dnia [...]r. wynika z kolei, że nieruchomość ta, z uwagi na jej zajęcie pod drogę, jest mniejsza o [...] m-. O istnieniu tej niezgodności traktował także akt notarialny umowy sprzedaży z dnia [...]r. W związku z tym, zdaniem skarżących, z chwilą nabycia tej nieruchomości przeszły na nich wszelkie roszczenia odszkodowawcze związane z faktycznym pomniejszeniem powierzchni nabytej nieruchomości - o czym umowa czyniła wzmiankę. Nabywcy zobowiązali się zaś jedynie do niewnoszenia żadnych roszczeń z tego tytułu pod adresem zbywców, ale już nie pod adresem osób trzecich. W związku z tym mieli ponad wszelką wątpliwość interes prawny, w tym aby wystąpić z wnioskiem o wypłatę odszkodowania stosownie do art. 73 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające w zw. z art. 28 k.p.a. Przepisy zamieszczone w art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające nie pozostawiają też wątpliwości, iż sformułowane w nich roszczenie zostało skonstruowane od strony przedmiotowej, a nie podmiotowej. Oznacza to, że nie przysługuje ono temu kto był właścicielem działki zajętej pod drogę przed dniem 31 grudnia 1998 r., ale temu kto jest właścicielem działki zajętej pod drogę przed dniem 31 grudnia 1998 r. na dzień złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania. Wymagają tego względy bezpieczeństwa obrotu. Nie może być bowiem tak, że strona nabywa nieruchomość, co do której organ administracji publicznej przez [...] lat nie był w stanie uregulować prawnie (w rejestrze gruntów i księgach wieczystych) faktu jej zajęcia w całości lub części pod drogę publiczną. Przyjęcie stanowiska przeciwnego skutkowałoby konstatacją, że za opieszałość organów odpowiedzialność ponosiliby zbywcy nieruchomości z tytułu wad prawnych zbywanych gruntów, nie ponosząc winy za zaistniały stan rzeczy. Zdaniem skarżących art. 73 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające stanowi też wyraźnie, że legitymację do żądania odszkodowania mają właściciele, którym prawo to przysługuje najpóźniej do 31 grudnia 2005 r. W przedmiotowej sprawie należało zatem jedynie ustalić fakt zajęcia pod drogę publiczną części nieruchomości, której właścicielami są skarżący - co też się stało.

Uzasadniając zarzut nieprzeprowadzenia przez organ I instancji rozprawy administracyjnej skarżący powołali się na pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego zajęty w wyroku z dnia 17 lipca 2003 r., SA/Bd 1271/03 [w:] ONSA 2004, nr 2, poz. 83. Zgodnie z tym poglądem w postępowaniu o ustalenie odszkodowania za nieruchomość , która przeszła z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające, obligatoryjne jest przeprowadzenie rozprawy administracyjnej.

W kwestii naruszenia zasady czynnego udziału stron w postępowaniu wynikającej z art. 10 § 1 k.p.a. skarżący podtrzymali swoje stanowisko dotyczące bezskuteczności skierowanego do rąk ich pełnomocnika zawiadomienia z dnia [...]r. w którym poinformowano ich o możliwości zapoznania się z materiałami postępowania w terminie od [...] do [...]r. Zawiadomienie to organ wystosował bowiem w sytuacji, gdy nie dysponował aktami postępowania, które w tym czasie były w posiadaniu organu II instancji.

Strona 3/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Drogi publiczne
Gospodarka gruntami
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda