Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Gierałtowicach w przedmiocie zasad gospodarowania mieniem gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Krawczyk, Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska, Sędzia WSA Włodzimierz Kubik (spr.), Protokolant referent Aleksandra Gumuła, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Gminy w Gierałtowicach z dnia 31 marca 2011 r. nr VII/53/11 w przedmiocie zasad gospodarowania mieniem gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

Uzasadnienie strona 1/4

W dniu 31 marca 2011 roku Rada Gminy Gierałtowice podjęła uchwałę Nr VII/53/11 w sprawie ustalenia stawek czynszu i zasad najmu pomieszczeń w budynkach szkoły podstawowej i zespołów przedszkolnych oraz szkolnych boisk sportowych. W podstawie prawnej tej uchwały wskazany został art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. - dalej zwanej u.s.g.) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. - dalej zwanej u.g.n. ). Uchwałą tą Rada wprowadziła stawki czynszu oraz ustaliła zasady najmu pomieszczeń w budynkach szkoły podstawowej i zespołów szkolno-przedszkolnych oraz szkolnych boisk sportowych stanowiących własność gminy Gierałtowice, a pozostających w trwałym zarządzie tych jednostek organizacyjnych gminy.

Wojewoda Śląski działając jako organ nadzoru, złożył w trybie art. 93 ust. 1 u.s.g. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach domagając się stwierdzenia nieważności opisanej uchwały, jako niezgodnej z art. 7 Konstytucji RP w zw. z art. 43 ust. 2 i ust. 6 u.g.n. W uzasadnieniu skargi organ nadzoru wskazał, że z przepisu art. 43 u.g.n. wynika, iż trwały zarząd jest prawną formą władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Jednostka ta ma prawo, z zastrzeżeniem art.43 ust. 6, do korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd. Prawo to obejmuje możliwość oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie, przy czym jednostka organizacyjna jest zobowiązana do zawiadomienia właściwego organu, albo uzyskania jego zgody, jeżeli umowa jest zawierana na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Zgoda taka jest wymagana również w przypadkach, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Wojewody podkreślił, że przepis art. 43 ust. 6 u.g.n. stanowi podstawę do ustalenia przez rady gmin szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez ich jednostki organizacyjne i tylko takie jednostki mogły być adresatem podjętej uchwały. Tymczasem zaskarżona uchwała ustanawiająca godzinowe stawki czynszu za najem pomieszczeń w budynkach szkoły podstawowej i zespołów szkolno-przedszkolnych oraz zasady najmu stanowczo wykracza poza delegację z art. 43 ust. 6 u.g.n., a krąg jej adresatów jest szerszy niż wskazane w uchwale jednostki organizacyjne. Zdaniem Wojewody ponadto kompetencje do oddawania w najem nieruchomości posiada jednostka organizacyjna, która zgodnie z art. 43 ust. 2 u.g.n. korzysta z danej nieruchomości, bowiem to ją ustawodawca wyposażył w zdolność prawną oraz w zdolność do czynności prawnych obejmujących m.in. możliwość zawierania umów najmu. Powoduje to, że jednostka taka, mimo iż nie jest osobą prawną decyduje z kim i na jakich warunkach zostanie zawarta umowa najmu, a jedyne ograniczenie stanowią sytuacje, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy. Zdaniem organu nadzoru stanowienie zatem, w drodze uchwały Rady, o wysokości sztywnych stawek czynszu w przypadku nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostce organizacyjnej wkracza w kompetencje organu zarządzającego tą jednostką, co stoi w sprzeczności z art. 7 Konstytucji.

Strona 1/4