Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Leszek Kiermaszek, Sędziowie Sędzia WSA Włodzimierz Kubik (spr.), Sędzia WSA Rafał Wolnik, Protokolant starszy sekretarz sądowy Magdalena Jankowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2009r. sprawy ze skargi J. M. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Drogi publiczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/4

Pismem z dnia [...] r. skierowanym do Starosty W. H. i J. M. wystąpili o wypłatę odszkodowania za zajętą pod drogę publiczną działkę nr [...], k. m. [...], obręb R, o powierzchni [...] m-.

Postanowieniem z dnia [...] r. Starosta W. zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie do czasu wydania prawa przez Wojewodę [...] decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa własności tej nieruchomości przez Gminę R. Decyzję taką Wojewoda [...] wydał w dniu z dnia [...] r. działając w trybie art. 73 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze zm. - dalej ustawa Przepisy wprowadzające). W decyzji tej Wojewoda podał, że w dniu [...] r. przedmiotowa nieruchomość znajdowała się w pasie drogowym ul. [...] w R. stanowiącej drogę lokalną miejską. Zgodnie z zapisami Księgi Wieczystej Nr [...] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w W. właścicielem przedmiotowej działki drogowej w dniu [...] r. był J. M. (s. P. i A.), który aktem notarialnym z dnia [...] r. Rep. A nr [...] przekazał tę działkę małżonkom J. (s. J. i J.) i H. M. W następstwie tej decyzji Starosta W. po podjęciu zawieszonego postępowania przeprowadził w dniu [...] r. rozprawę administracyjną z udziałem B. W. pełnomocnika J. M., pełnomocnika Burmistrza Miasta R. oraz rzeczoznawcy majątkowego B. Ś. - autorki operatu szacunkowego w oparciu o który dokonano ustalenia wartości rynkowej przejętej nieruchomości. W toku rozprawy pełnomocnik J. M. zaakceptowała wysokość ustalonego odszkodowania za przejętą przez gminę nieruchomość lecz zakwestionowała stanowisko organu zgodnie, z którym jej mocodawca mógł uzyskać tylko - część ustalonego odszkodowania. Po przeprowadzeniu tej rozprawy Starosta W. wydal dwie decyzje administracyjne. Pierwszą z dnia [...] r. nr [...] działając w oparciu o art. 73 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustalił na rzecz wnioskodawcy J. M. odszkodowanie za przejętą nieruchomość w wysokości [...] złotych, co stanowiło - część należnego odszkodowania. W uzasadnieniu podał, że wnioskujący o wypłatę odszkodowania J. M. na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w W. z dnia [...] r. sygn. akt [...] nabył - części spadku po zmarłym w dniu [...] r. ojcu J. M. Z tego tytułu był on zatem uprawniony do uzyskania - części ustalonego odszkodowania. Drugą decyzją z dnia [...] r. Starosta umorzył postępowanie z wniosku H. M. o ustalenie odszkodowania za przejętą nieruchomość. W uzasadnieniu podał, że zgłoszone przez wnioskodawczynię roszczenie należało uznać za bezprzedmiotowe, bowiem nie spełniało ono wymogów art. 73 ust. 1 i ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające. Przedłożony przez wnioskodawczynię akt notarialny z dnia [...] r., którym przeniesiona została na nią i jej męża m.in. własność nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] został bowiem sporządzony już po przejściu tej działki na własność gminy R., co nastąpiło z dniem [...] r. Decyzja ta wobec tego, że nie zostało wniesione od niej odwołanie uzyskała walor ostateczności.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6299 Inne o symbolu podstawowym 629
Inne orzeczenia z hasłem:
Wywłaszczanie nieruchomości
Drogi publiczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda