Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach w przedmiocie zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Łucja Franiczek, Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Matan, Sędzia WSA Artur Żurawik (spr.), Protokolant starszy referent Barbara Urban, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2018 r. sprawy ze skargi G. S. na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6123 Zasób geodezyjny i kartograficzny
Inne orzeczenia z hasłem:
Geodezja i kartografia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Uzasadnienie strona 1/5

Prezydent Miasta R. decyzją z [...] r., znak [...], wydaną na podstawie art. 12b ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm. - dalej p.g.k.) i art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. - dalej k.p.a.), odmówił przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych i innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę "A" G. S. w ramach pracy geodezyjnej zaewidencjonowanej pod numerem [...].

W uzasadnieniu podano m. in., że w dniu [...]r. wykonawca zawiadomił organ o wykonaniu w części pracy geodezyjnej o numerze identyfikacyjnym j.w., której celem był podział działki niezależnie od planu miejscowego (mapa z projektem podziału nieruchomości), przekazując operat techniczny zawierający zbiory danych z zakresu bazy danych EGiB oraz dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 p.g.k. Przeprowadzono weryfikację materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem zgodności z przepisami prawa, wypełniając obowiązek określony w art. 12b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy p.g.k. Weryfikacja zakończyła się wynikiem negatywnym. W protokole weryfikacji zawierającym opis stwierdzonych nieprawidłowości wskazano: "Nieprawidłowo obliczone pole powierzchni projektowanej działki o nr 1". Oznacza to naruszenie § 61 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1034 - dalej e.g.b.). W ocenie organu wykonawca nie wypełnił obowiązku, o którym mowa w § 62 ust. 1 e.g.b. Zgodnie § 60 ust. 1 ww. rozporządzenia danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są m. in. numeryczny opis granic oraz pole powierzchni działki ewidencyjnej. Zasady określenia numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych zostały uregulowane w § 61 ust. 1 który mówi, iż dokonuje się go za pomocą odpowiednich zbiorów punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m, w sposób zapewniający odwzorowanie położenia i kształtu tych obiektów przestrzennych oraz wzajemnego powiązania między nimi. Na podstawie § 62 pole powierzchni działek ewidencyjnych oblicza się za pomocą współrzędnych prostokątnych płaskich, określających położenie punktów granicznych. W przedmiotowej pracy powierzchnia nowej działki nr 1 została obliczona przez potrącenie, odejmując powierzchnię wydzielonej działki nr 2 od powierzchni dzielonej działki nr 3, której powierzchnia zapisana w ewidencji gruntów i budynków została obliczona w oparciu o współrzędne niespełniające obowiązujących standardów dokładnościowych. Zdaniem organu wykonawca powinien pozyskać dane dla punktów niespełniających standardów dokładnościowych w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych przy zastosowaniu odpowiedniej procedury.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6123 Zasób geodezyjny i kartograficzny
Inne orzeczenia z hasłem:
Geodezja i kartografia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego