Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach w przedmiocie zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Uzasadnienie strona 2/5

Odwołanie od powyższej decyzji złożył G. S., żądając weryfikacji przez organ nadrzędny. Szczegółowej argumentacji tam nie zawarł.

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach decyzją z [...] r., znak [...], wydaną na podstawie art. 138 §1 pkt 1 k.p.a. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu podano m. in., że zasady określenia numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych zostały uregulowane w § 61 ust. 1 e.g.b. Wykonawca w ramach pracy geodezyjnej j.w. określił jedynie pole powierzchni projektowanej działki ewidencyjnej nr 2 (strona 11 operatu technicznego). Natomiast pole powierzchni projektowanej działki ewidencyjnej nr 1 zostało obliczone niezgodnie z zapisami § 61 ust. 1 oraz § 6 ww. rozporządzenia, tj. metodą "przez potrącenie" (strona 12 operatu technicznego), to znaczy jako różnica pola powierzchni działki pierwotnej i powierzchni działki wydzielanej. Zgodnie z § 77 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 263, poz. 1572 - dalej "rozporządzenie w sprawie standardów technicznych") powyższa metoda może dotyczyć wyłącznie podziału nieruchomości rolnej lub leśnej o łącznej powierzchni do 33% powierzchni podlegające podziałowi. Wskazano również na dalsze uchybienia.

Skargę na powyższą decyzję złożył G. S. zaskarżając ją w całości. Zarzucił:

- naruszenie prawa procesowego, poprzez połączenie dwóch oddzielnie funkcjonujących przepisów wynikających z procedur określonych w art. 12b ust. 8 p.g.k. oraz art. 24 ust. 2c, stosując uzasadnienie merytoryczne w odniesieniu do §85 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków i ustalenie przez organ, że przepisy te mają zastosowanie w sprawie. W konsekwencji organ dokonał wykładni celowościowej, podczas gdy wykładnia literalna wyraźnie określona w ww. art. 12b ust. 8 i art. 24 ust. 2c rozdziela procedowanie na dwa odrębne postępowania, a w konsekwencji uznanie, że przekazana przez wykonawcę dokumentacja geodezyjna jest nieprawidłowa i nie nadaje się do przyjęcia do PZGiK;

- błędne określenie przedmiotu postępowania administracyjnego i przyjęcie przez organ, że przedmiotem postępowania administracyjnego jest odmowa przyjęcia operatu technicznego do PZGiK, co skutkowało nieuprawnioną powtórną jego weryfikacją i nowymi ustaleniami, w wyniku czego zapadło niekorzystne dla strony rozstrzygnięcie sprawy;

- błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy i uznanie przez organ, jakoby wykonawca nie przekazał do PZGiK plików danych wygenerowanych z roboczej bazy danych, co skutkowało odmową przyjęcia operatu do zasobu;

- naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię § 9 ust. 5, § 60 ust. 1, § 62 e.g.b. i ustalenie przez organ, że przepisy te mają zastosowanie w sprawie, a w konsekwencji uznanie, że przekazana przez wykonawcę dokumentacja geodezyjna jest nieprawidłowa i nie nadaje się do przyjęcia do PZGiK;

Strona 2/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6123 Zasób geodezyjny i kartograficzny
Inne orzeczenia z hasłem:
Geodezja i kartografia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego