Sprawa ze skargi na decyzję [A] w G. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska, Sędziowie Sędzia WSA Iwona Bogucka (spr.), Sędzia WSA Rafał Wolnik, Protokolant Referent - stażysta Aleksandra Gumuła, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2010 r. sprawy ze skargi B. S. na decyzję [A] w G. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Ochrona środowiska
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/5

Wnioskiem z dnia [...] r. B. S. zwrócił się do Starosty Powiatowego w K. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego na działkach nr "A" i "B" w D.. Do wniosku dołączył m. in. operat wodno-prawny. W operacie tym podano, że celem korzystania z wód jest budowa stawu rybnego zagłębionego w gruncie. Powierzchnia lustra wody będzie wynosić 5,19 ha a głębokość stawu 2,5 m. Staw nie będzie miał zasilania z wód powierzchniowych, albowiem w pobliżu nie ma cieków. Po wykopaniu stawu zagłębionego wypełni się on samodzielnie wodą gruntową. Ze względu na charakter stawu nie przewiduje się ani poboru wody, ani jej zrzutu. Straty powodowane parowaniem wody będą uzupełniane opadami. Nie będzie strat na groblach i doprowadzalniku, albowiem nie projektuje się ani grobli, ani odprowadzalnika. Nie projektuje się także ujęcia wody. Wokół stawu przewidziano groble o wysokości 1 m i szerokości korony 1 m, wykonane z humusu zdjętego z czaszy stawu. Grobla zostanie usypana z materiału zebranego ze stawu. Nie przewidziano budowy rowów opaskowych, albowiem nie nastąpi piętrzenie wody w stawach. Do stawu zaprojektowano wjazd od strony drogi, umożliwiający wykonanie stawu i ewentualne prace remontowe oraz odłów ryb. Nie przewidziano w operacie innych budowli stawowych. W północno-wschodniej części obiektu pozostawiono miejsce na część gospodarczą o pow. ok. 6 arów, zgodnie decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. W stawie zaprojektowano produkcję ryby towarowej w ilości 1000 kg/ha i kroczka w ilości 800 kg/ha, co nie kwalifikuje stawu do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów rozporządzenia RM z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573).

Organ I instancji wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez podanie powierzchni zabudowy stawu, przedstawienia planu urządzenia wodnego na mapie sytuacyjno - wysokościowej terenu z oznaczeniem działek "A" i "B" oraz określenia ilości i sposobu zagospodarowania materiałów pozyskanych w wyniku przeprowadzonych prac ziemnych. W odpowiedzi strona nadesłała żądany plan oraz podała, że powierzchnia zabudowy stawu wyniesie 5,88 ha. Przewidywana ilość materiałów pozyskanych w wyniku prac ziemnych wyniesie 14.700 m3. Materiał ten stanowi odpad, który zostanie zagospodarowany w ten sposób, że z części zostaną usypane wały a pozostałą część usunie firma specjalistyczna.

Organ podał informację o wszczęciu postępowania do wiadomości publicznej oraz zawiadomił strony pisemnie i wezwał na rozprawę wodnoprawną w dniu [...] r. W toku rozprawy poinformowano stronę, że na działce nr "A" rozpoznano i zatwierdzono złoże kopaliny, której wydobywanie jest możliwe wyłącznie poprzez koncesjonowaną działalność gospodarczą.

W aktach sprawy znajduje się zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia [...] r. potwierdzające, że pod numerem [...] została wpisana działalność prowadzona przez przedsiębiorcę B. S., której przedmiotem jest m. in. wydobywanie [...]. Znajduje się także koncesja nr [...] z [...] r. udzielona przez Starostę K. dla B. S. prowadzącego działalność gospodarczą, na rozpoznanie złoża kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego na terenie działki nr "A" w D., obejmująca rozpoznanie złoża przez wykonanie robót geologicznych na podstawie projektu i opracowanie wyników tych robót w postaci dokumentacji geologicznej. Do akt dołączono także zawiadomienie z [...] r. o przyjęciu bez zastrzeżeń złożonej w dniu [...] r. przez B. S. dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego "a" w kat. [...] w miejscowości D., zawierającej ustalenie zasobów geologicznych w ilości: [...].

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6090 Budownictwo wodne, pozwolenie wodnoprawne
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Ochrona środowiska
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne