Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Staniszewska (spr.) Asesor WSA Jarosław Piątek Protokolant sekr. sąd. Stanisława Maciejewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2019 r. sprawy ze skargi Gminy [...] na postanowienie Wojewody z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącej Gminy [...] kwotę 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/6

Decyzją z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] Starosta [...] ustalił na rzecz Powiatu odszkodowanie w wysokości 45.662,00 zł za przeniesienie na rzecz Gminy prawa własności nieruchomości wraz z częściami składowymi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami działek [...], położonej w jednostce ewidencyjnej [...] - miasto; zobowiązał Burmistrza Miasta i Gminy do wypłaty odszkodowania w terminie 14 dni, od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna; umorzył postepowanie w części dotyczącej ustalenia na rzecz Powiatu odszkodowania w wysokości 1,013,00 zł za przeniesienie na rzecz Gminy prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr [...], położonej w jednostce ewidencyjnej [...] - miasto.

Od powyższej decyzji Gmina, reprezentowana przez Burmistrza, wniosła odwołanie. Odwołująca się zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 130 w zw. z art. 134 w zw. z art. 152 i art. 156 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2018 r. poz. 2204) oraz przepisów prawa procesowego tj. art. 24 1 pkt 4 kpa, art. 98 ust. 3 w zw. z art. 129 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Stawiając powyższe zarzuty strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania ewentualnie o uchylenie skarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy organowi I inst. do ponownego rozpoznania.

Postanowieniem z dnia [...] marca 2019 r., wydanym na podstawie art. 134 kpa, Wojewoda stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...].

W uzasadnieniu organ przytoczył treść art. 39(2) kpa, zgodnie z którym w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu. Przepisu art. 391 nie stosuje się. Dalej organ wskazał, że z przytoczonego przepisu wynika, że podmiotowi publicznemu obowiązanemu do udostępnienia i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej pisma można doręczać wyłącznie na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu - bez potrzeby uzyskania zgody tego podmiotu na doręczenie pism w taki sposób. Ponadto podmiot taki nie może zrezygnować z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (DZ.U. z 2017 r. poz. 570) - dalej ustawa o informatyzacji, ustawodawca zobowiązał podmioty publiczne do udostępnienia elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) spełanijącej standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz zapewnienie jej obsługi. Dalej organ wskazał, że z akt sprawy wynika, iż w.w. decyzja przesłana została przez Starostę w dniu [...] lutego 2019 r. na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta i Gminy. Organ zaznaczył, że potwierdzeniem odbioru pisma w formie dokumentu elektronicznego jest urzędowe poświadczenie odbioru. W niniejszej sprawie za datę doręczenia w.w. decyzji Burmistrza Miasta i Gminy należy uznać dzień [...] lutego 2019 r., ponieważ w tym dniu doręczono decyzję na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta i Gminy. Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) doręczonego dokumentu zawiera m.in. dane dotyczące nadawcy dokumentu (nazwa nadawcy: Starostwo Powiatowe [...], identyfikator nadawcy: [...]) oraz adresata dokumentu (nazwa adresata: [...] ). Ponadto UPO obejmuje swoją treścią datę doręczenia przedłożonego dokumentu - [...].02. 2019 r. godz. 12:42:42,680, datę wytworzenia poświadczenia - [...].02. 2019 r. godz. 12:42:42,680 oraz identyfikator dokumentu którego dotyczy poświadczenie - [...]. W związku z powyższym doręczenie decyzji zostało dokonane skutecznie. W pouczeniu organ I inst. wskazał, że od decyzji służy stronom zażalenie do Wojewody za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji , przy zachowaniu zasad określonych w art. 57 5 kpa.

Strona 1/6