Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Michał Ruszyński (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic Asesor WSA Jarosław Piątek Protokolant st. sekr. sąd. Monika Walentynowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2019 r. sprawy ze skargi Z.D. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Transport
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Transportu Drogowego
Uzasadnienie strona 1/5

[...] marca 2019 r. na punkcie kontrolnym na drodze krajowej nr [...] w [...] - wyjazd do Niemiec został zatrzymany przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego do kontroli drogowej autobus marki [...] o nr rej. [...]. Kontrolowanym pojazdem kierował pracownik firmy Z. Pojazdem wykonywany był międzynarodowy przewóz drogowy osób - przewóz pracowników na trasie Polska - Niemcy. W trakcie czynności kontrolnych kierujący okazał: licencję nr [...] na wykonywanie międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób wydaną na rzecz Z.D., dowód rejestracyjny autobusu oraz książkę nr [...] z formularzami przejazdu, w tym formularzem wypełnionym na dzień kontroli, tj. [...] marca 2019 r. z [...] do [...] i z powrotem. Kierowca jednocześnie oświadczył, że takie przewozy wykonywane są codziennie, z tego samego miejsca w [...] do miejsca docelowego w [...] (Niemcy). Są to pracownicy przewożeni do pracy. Dodatkowo kierowca okazał zeszyt, w którym każdy z pasażerów wpisywał się z imienia i nazwiska. Kierowca nie okazał zezwolenia na regularny przewóz osób. Kontrolujący stwierdzili więc wykonywanie międzynarodowego przewozu regularnego specjalnego bez wymaganego zezwolenia. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole nr [...].

Po przeprowadzeniu postępowania Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (WITD) decyzją z [...] kwietnia 2019 r., nr [...] nałożył na stronę karę pieniężną w wysokości 8.000,00 zł za naruszenie określone pod pozycją lp. 2.1.1. załącznika nr 3 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.; dalej jako u.t.d.), tj. wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego bez wymaganego pozwolenia.

W odwołaniu od tej decyzji skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji, wskazując, że organ I instancji posługuje się własną interpretacją przepisów. Odwołujący podkreślił, że przewozi osoby w sposób nieregularny i nie jest to stała linia. Lista, na którą wpisują się potencjalni, różni pasażerowie ma na celu ustalenie, czy są chętni na kolejne przejazdy, czy też nie. Jeżeli nie ma chętnych, autobus wówczas nie jedzie. Potwierdzeniem powyższego są dane cyfrowe z tachografu kontrolowanego autobusu. Odwołujący zauważył, że w chwili kontroli kierowca oświadczył wprost kontrolującym, że wykonuje przewóz okazjonalny, jednakże w toku jej przebiegu został zmanipulowany przez kontrolujących i dlatego później zeznał, że wykonuje przewóz regularny osób. Na tę chwilę kierowca jest w stanie sprostować swoje zeznania, gdyż nie zgadza się z ich interpretacją. Oprócz pomijania istotnych dla sprawy faktów w opinii odwołującego, organ I instancji naruszył również art. 6, 7 i 77 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Po rozpatrzeniu odwołania, GITD decyzją z [...] lipca 2019 r., nr [...] utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu decyzji GITD opisał przebieg sprawy oraz ustalenia organu I instancji powołując in extenso treść przepisów art. 18 ust. 1 pkt 2, art. 20, art. 21 ust.1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2a i art. 92a ust. 1 u.t.d.. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 1 u.t.d., zezwolenie, o którym mowa w art. 18, wydaje się, na wniosek przedsiębiorcy, na czas nie dłuższy niż 51at na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych. W myśl art. 20 u.t.d., w zezwoleniu określa się w szczególności: warunki wykonywania przewozów; przebieg trasy przewozów, w tym miejscowości, w których znajdują się miejsca początkowe i docelowe przewozów; miejscowości, w których znajdują się przystanki - przy przewozach regularnych osób. Załącznikiem do zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązujący rozkład jazdy. W myśl zaś art. 87 ust. 1 pkt 2a u.t.d., podczas wykonywania przewozu drogowego kierowca pojazdu samochodowego, z zastrzeżeniem ust. 4, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, kartę kierowcy, wykresówki, zapisy odręczne i wydruki z tachografu oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, a ponadto wykonując przewóz drogowy osób, przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych - odpowiednie zezwolenie lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Transport
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Transportu Drogowego