Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Sentencja

Sygnatura akt: II SA/Ke 407/05 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Żak, Sędziowie: Sędzia WSA Renata Detka, Sędzia WSA Beata Ziomek (spr.), Protokolant: referent stażysta Sergiusz Leydo, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2006 r. sprawy ze skargi S. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] numer [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Telekomunikacja
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] nr [...] po rozpatrzeniu odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej "D." w K. uchyliło w całości decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] nr [...] o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji przekaźnikowej telefonii cyfrowej GSM 900/1800 MHz "K. Ś." i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

W motywach rozstrzygnięcia Kolegium podało, iż na wniosek S. K. Prezydent Miasta działając w oparciu o art. 50 i 51 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zm.) ustalił warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla opisanej inwestycji stwierdzając, że jest to inwestycja celu publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Za strony postępowania organ I instancji uznał właścicieli działek znajdujących się w granicach terenu inwestycji oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji kolorem zielonym i literami ABCD-A a to: J. L. - działka nr 442/3 i 443/3, M. C. i M. C. - działka nr 442/4 i 443/4, a ponadto Miejski Zarząd Dróg w K. i Gminę K.

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] wniosła Spółdzielnia Mieszkaniowa "D." w K. domagając się jej uchylenia. Zdaniem odwołującej się Spółdzielni oddziaływanie projektowanej inwestycji wykracza poza granice jej terenu. Podmiot ten uważa się za stronę postępowania albowiem w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy ul. M. na którym zaprojektowano ustawienie masztu znajdują się budynki mieszkalne przy ul. M. i K. oraz boisko sportowe należące do Spółdzielni. Dodatkowo podnosi, że budowa masztu antenowego w środku osiedla stanowić będzie źródło konfliktów i spowoduje protesty jego mieszkańców.

Przekazując akta sprawy do Kolegium Prezydent Miasta bez szczegółowej argumentacji podniósł, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "D." w K. nie posiada legitymacji strony w przedmiotowym postępowaniu. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie podzieliło powyższego stanowiska wywodząc, iż projektowane zamierzenie inwestycyjne zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagany jest raport oddziaływania na środowisko. Ze sporządzonego raportu wynika, iż obszar, gdzie przekroczony jest dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, wytwarzanego przez anteny znajduje się na wysokości powyżej 18,2m nad poziomem terenu. Zdaniem organu odwoławczego obszar ten nie zamyka się w granicach działki wskazanej pod realizację projektowanej inwestycji a skoro tak, to podmioty, które mają tytuł prawny do nieruchomości objętych przewidywanym szkodliwym oddziaływaniem zamierzonej inwestycji mają interes prawny uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie podzieliło również poglądu organu I instancji w kwestii uznania zamiaru budowy stacji przekaźnikowej telefonii cyfrowej za cel publiczny o jakim mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wskazując na zasadność rozpatrzenia wniosku S. K. w trybie określonym przepisami art. 59-64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odnoszącymi się do innych inwestycji niż inwestycje celu publicznego. Z przedstawionej w tym zakresie argumentacji Kolegium wynika, że interpretacja pojęcia celu publicznego nie może być dowolna i odwoływać się do potocznego czy też ogólnego jego znaczenia. Zawarty w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami katalog celów publicznych jest konkretny i zamknięty w tym sensie, że tylko cele wymienione w ust. od 1 do 9b art. 6 oraz zgodnie z pkt 10 tego artykułu cele wymienione w odrębnych ustawach mają charakter publiczny i wyłącznie dla ich realizacji może nastąpić wywłaszczenie nieruchomości. Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne, w sytuacji braku umowy pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości a operatorem publicznym umożliwia w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie operatorom publicznym zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości m. in. urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania takiego zezwolenia są oprócz jednostek samorządu terytorialnego, także zakłady i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, których celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług publicznych. Operator publiczny zgodnie z art. 2 pkt 17 Prawa telekomunikacyjnego to operator wykonujący działalność telekomunikacyjną na podstawie zezwolenia telekomunikacyjnego. Będący inwestorem S.K. jest osobą fizyczną, nie legitymuje się zezwoleniem telekomunikacyjnym, a zatem nie jest operatorem publicznym. W konsekwencji w odniesieniu do jego osoby nie miałby zastosowania powołany art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Inne orzeczenia z hasłem:
Telekomunikacja
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze