Sprawa ze skargi na postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: SWSA Agnieszka Nawara - Dubiel (spr.) SWSA Małgorzata Łoboz SWSA Mirosław Bator po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w A. na postanowienie z dnia [...] lipca 2019 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu l Instancji, II. zasądza od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na rzecz strony skarżącej kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
Inne orzeczenia z hasłem:
Opłaty administracyjne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/9

W dniu 19 marca 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Z. ustaliło, w formie informacji rocznej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w A. opłatę stałą w wysokości 65 523,00 PLN za wprowadzenie do potoku [...] oczyszczonych ścieków komunalnych.

Informacja roczna została doręczona Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w A. , a strona nie wniosła reklamacji. Opłata wodnoprawna została uiszczona w kwotach i terminach wynikających z informacji.

W dniu 30 kwietnia 2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w A. złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty opłaty stałej za usługi wodne uiszczonej za rok 2018 z tytułu wprowadzania do potoku [...] ścieków komunalnych. We wniosku wskazano, że dnia 25 marca 2019 r. Dyrektor ZZ w Ż. poinformował w drodze informacji rocznej Nr [...] o opłacie stałej za u wodne za rok 2019, w tym samym zakresie, co za rok 2018, w wysokości 31 235.00 zł. Zdaniem wnioskodawcy tym samym przyznano, że za poprzedni rok opłata została pobrana w nadmiernej wysokości. Stosownie do postanowień przepisu art. 300 ust. 1 ustawy Prawo wodne, do ponoszenia opłat za usługi wodne stosuje się odpowiednio przepisy działu III ordynacji podatkowej a tym samym w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 75 § 1 o.p. stanowiący, że jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Postanowieniem z dnia 30 maja 2019 r., znak [...] Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Ż. odmówił Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w A. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nadpłaty opłaty stałej za usługi wodne uiszczonej za rok 2018 z tytułu wprowadzania do potoku [...] ścieków komunalnych. Jako podstawę prawną tego rozstrzygnięcia wskazano oraz art. 75 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm., dalej jako: "o.p.") w związku z art. 300 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, dalej jako: "p.w.") i art. 14 ust. 2 Prawa wodnego.

W uzasadnieniu postanowienia organ I instancji wskazał, że w art. 273 ust. 1 Prawa wodnego ustawodawca wprowadził środek prawny wobec informacji rocznej w postaci reklamacji. Nieskorzystanie przez podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne ze wskazanego środka prawnego oznacza zakończenie sprawy na etapie ustalenia opłaty, z wyłączeniem możliwości wydania nowej informacji (w przypadku uznania reklamacji) bądź decyzji określającej wysokość opłaty (w przypadku nieuznania reklamacji). W konsekwencji oznacza to, że w obrocie prawnym pozostaje skierowana do podmiotu przez PGW WP informacja, która zawiera rozstrzygnięcie o opłacie za usługi wodne i która podlega wykonaniu.

Złożony przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w A. wniosek z dnia 24 kwietnia 2019 r. o stwierdzenie nadpłaty w opłacie stałej za 2018 r. został oparty na przepisie art. 75 § 1 o.p. oraz art. 300 ust. 1 Prawa wodnego, który odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów Działu III o.p. do ponoszenia opłat za usługi wodne oraz wskazuje, że uprawnienia organów podatkowych przysługują m. in. Wodom Polskim.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
Inne orzeczenia z hasłem:
Opłaty administracyjne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne