Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie legalizacji ujęcia wód powierzchniowych za pomocą urządzeń wodnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Bursa (spr.) Sędziowie : WSA Paweł Darmoń WSA Tadeusz Kiełkowski Protokolant : Katarzyna Krawczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2018 r. sprawy ze skargi J. J. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia [...] września 2017 r. znak: [...] w przedmiocie legalizacji ujęcia wód powierzchniowych za pomocą urządzeń wodnych I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. na rzecz J. J. kwotę [...]zł ( słownie: trzysta złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/3

Starosta [...] decyzją z dnia 11.05.2017 r., znak: [...], na wniosek J. i T. L., A. K., oraz C. K., A. L., H. L., M. K., K. H. i P. H., zalegalizował ujęcie wód powierzchniowych za pomocą urządzeń wodnych, tj. dwóch studni infiltracyjnych o średnicy 0,9 m, posadowionych w dnie potoku "[...]", lewobrzeżnym dopływie [...], na działkach nr [...] w miejscowościach S.. W uzasadnieniu wskazano na pismo Burmistrza Miasta [...] o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz iż wykonanie urządzenia nie narusza art. 63 prawa wodnego.

Od powyższej decyzji odwołał się J. J., podnosząc, że w decyzji błędnie została powołana nieruchomość nr ewid.[...] jako miejsce posadowienia studni, gdy tymczasem ujęcia wody znajdują się na działce nr ewid. [...]; że budowa studni była nie tylko rażącym naruszeniem prawa własności, ale samowolą budowlaną.

W wyniku rozpatrzenia odwołania Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. decyzją z 8 września 2017 r. nr [...] na podstawie art. 138 § 1 pkt 1, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu streszczono przebieg postępowania i wskazano, iż z treści operatu wodnoprawnego sporządzonego w grudniu 2015 r. wynika, że powyższe studnie zlokalizowane są w korycie potoku "[...]", lewobrzeżnym dopływie [...], na działkach nr [...], obręb S.. Na takie usytuowanie studni wskazuje też mapa sytuacyjno-wysokościowa aktualizowana na dzień 13.05 2016 r., przedłożona w uzupełnieniu wniosku w dniu 16.05.2016 r. przez wnioskujących o legalizację. Potwierdza to również kierownik terenowej jednostki organizacyjnej Zarządu Zlewni [...] z siedzibą w Z. - na przesłanej mapie sytuacyjno-wysokościowej sporządzonej przez geodetę w listopadzie 2015 r. naniesiono dwie studnie, które znajdują się w korycie potoku, w szczególności studnia nr 1 w km 0+870 potoku o współrzędnych geograficznych N: 49°43'44,05"; E: 19°0'10,09" oraz studnia nr 2 N: 49°43'43,93"; E: 19°0'09,99.

Wskazano, że art. 10 ust. 1a w zw. a art. 14 ust. 1 ustawy Prawo wodne, uznaje śródlądowe wody powierzchniowe płynące za własność Skarbu Państwa, a grunty pokryte wodami powierzchniowymi stanowią własność właściciela tych wód. Ponadto art. 14 ust. 1a wyjaśnia, że przez grunty pokryte śródlądowymi wodami powierzchniowymi rozumie się grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych w granicach linii brzegu, a art. 15 ust. 1 tej ustawy podaje, że linię brzegu dla cieków naturalnych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat.

Przedmiotowe studnie, usytuowane w korycie znajdują się na gruntach pokrytych wodami powierzchniowymi potoku [...] j.w., zatem przepisy art. 47 - 48 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania w tej sprawie. W przypadku gruntów pokrytych wodami własność urządzeń wodnych nie pokrywa się z własnością wody oraz własnością gruntu. Skoro przedmiotowe urządzenia zlokalizowane są na gruncie pokrytym wodą, czyli na gruncie Skarbu Państwa, to za współwłaścicieli należy uznać wykonawców urządzenia lub następców prawnych wykonawców, a takimi są wskazani w operacie wodnoprawnym: J. i T. L., A. K., C. K., A. L., H. L., M. K., K. H. i P. H.. Z akt sprawy wynika, że wnioskującymi o legalizację studni są w.w. współwłaściciele studni, czyli uprawnieni do złożenia wniosku o legalizację.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne