Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy Bobowa w przedmiocie ustalenia warunków podłączenia do wodociągów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Tuszyńska Sędziowie : Sędzia WSA Aldona Gąsecka-Duda Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski (spr.) Protokolant : Teresa Jamróz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2011 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Zarządu Gminy Bobowa z dnia 3 marca 2000 r., Nr 30/32/2000 w przedmiocie ustalenia warunków podłączenia do wodociągów I. stwierdza nieważność § 1 ust. 3 zaskarżonej uchwały; II. w pozostałym zakresie skargę oddala.

Uzasadnienie strona 1/4

Zarząd Gminy Bobowa podjął w dniu 3 marca 2000 r. uchwałę Nr 30/32/2000 w sprawie ustalenia warunków podłączenia do wodociągów wiejskich w gminie Bobowa. Podstawą podjęcia tej uchwały był art. 144 i art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 103 i art. 104 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne. W jej § 1 określono warunki podłączenia indywidualnych odbiorców do wodociągów wiejskich w gminie Bobowa w następując sposób:

- § 1 ust. 1 - nałożono na właścicieli posesji powinność (obowiązek) podłączenia do wodociągu na ich koszt i za zgodą Gminy oraz nadzorem Urzędu Gminy;

- § 1 ust. 2 - nałożono na właścicieli posesji obowiązek uzyskania pozwolenia na włączenie do sieci wodociągowej i pobór wody wraz z dokumentacją techniczną;

- § 1 ust. 3 - ustalono jednorazowa opłatę w wysokości 500 zł wpłacaną przez właścicieli posesji na rachunek Urzędu Gminy za wydanie zezwolenia na przyłącz do sieci wodociągowej;

- § 1 ust. 4 - ustalono zasady naliczania odpłatności za pobór wody;

- § 1 ust. 5 - ustalono obowiązek informowania konserwatora wodociągów o pracach przy włączeniu do wodociągu.

§ 2 i 3 ww. uchwały określa organ wykonujący uchwałę i datę wejścia jej w życie.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Gorlicach pismem z dnia 31 grudnia 2010 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na ww. uchwałę Zarządu Gminy Bobowa z dnia 3 marca 2000 r. Nr 30/32/2000. Działając w oparciu o art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie P.p.s.a., Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w całości jako wydanej z naruszeniem art. 144 i 145 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 103 i 104 Prawa wodnego z 24 października 1974 r.

W uzasadnieniu skargi podniesiono, że zaskarżona uchwała jest aktem prawa miejscowego, a żaden przepis prawa nie upoważniał organów gminy do wprowadzania opłaty za podłączenie do sieci wodociągowej.

Taką podstawą prawną nie jest ani art. 144, ani art. 145 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ani art. 103 lub art. 104 Prawa wodnego.

Zgodnie z art. 84 Konstytucji RP obywatel zobowiązany jest do ponoszenia jakichkolwiek obowiązków wynikających jedynie z ustawy, a takiej ustawy w tej sprawie nie ma.

Burmistrz Bobowej wezwany do udzielenia odpowiedzi na skargę podtrzymał stanowisko zajęte w sprawie przez Radę Miejską w Bobowej. W odpowiedzi Rady Miejskiej wniesiono o odrzucenie skargi, ewentualnie o jej oddalenie. Uzasadniając wniosek o odrzucenie podniesiono, że zaskarżona uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, a możliwość jej skutecznego zaskarżenia minęła po upływie 6 miesięcy od daty jej podjęcia. Ponadto wniesienia skargi nie poprzedzono wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, wymaganym art. 52 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Uzasadniając wniosek o oddalenie podniesiono, że z dniem 1 stycznia 2002 r. wygasła moc obowiązywania art. 103 i 104 Prawa wodnego z 1974 r. i obecnie zaskarżona uchwała nie obowiązuje.

Strona 1/4