Sprawa ze skargi Gminy [...] na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Bator Sędziowie: WSA Kazimierz Bandarzewski WSA Krystyna Daniel (spr.) Protokolant: Maciej Żelazny po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2014 r. na rozprawie sprawy ze skargi Gminy [...] na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia 24 stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej. skargę oddala.

Uzasadnienie strona 1/8

Gmina S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na rozporządzenie nr [...] Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki S. w km 71 + 200 w J., gmina J., Powiat S. w części dotyczącej § 1 ust. 2 pkt. 2 oraz w całości § 4 zarzucając zaskarżonemu rozporządzeniu naruszenie prawa materialnego poprzez "bezmyślne przepisanie treści art. 54 i 56 Prawa wodnego oraz dodanie własnych zapisów (zakazów) bez uwzględnienia interesu gmin sąsiednich" oraz naruszenie prawa procesowego poprzez "wydanie zaskarżonego rozporządzenia bez przeprowadzenia wcześniejszych konsultacji z zainteresowanymi nie tylko mieszkańcami i gminami co narusza zasady współżycia społecznego".

W uzasadnieniu strona skarżąca podniosła, że w piśmie z 10 lutego 2014 r. wezwała Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi na wezwanie organ powołał się na art. 58 ust. 1 ustawy Prawo wodne w myśl którego nie miał obowiązku konsultowania, opiniowania czy też uzgadniania projektu rozporządzenia. Zdaniem strony skarżącej zasady współżycia społecznego wymagają by zasięgnąć opinii tych, których te ograniczenia będą dotyczyć. Przyznała jednocześnie, że prawdą jest, że obecnie wykazane w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa niektóre zakazy są martwe, ale rozporządzenie pozbawia możliwości funkcjonowania gminy w tym zakresie wnioskowanych w przyszłości. Z wnioskowanych do zmiany zmieniono tylko zakaz dotyczący dróg.

Ponadto w piśmie z 27 lutego 2014 r. znak: [...] w pkt - cie 7 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. podał nieprawdziwe informacje jakoby w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy S. nie wyznaczono terenu pod nowy cmentarz. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice przyjętym uchwałą nr XVII/84/12 Rady Gminy Spytkowice 27 kwietnia 2012 r. w dziale IV "Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego" wyznaczono strefę usługowo - administracyjną ( UA ), w której przewiduje się tereny cmentarzy. Również na rysunku studium pokazano granice terenu projektowanego cmentarza wraz ze strefami ochronnymi. Przedmiotowe studium zostało pozytywnie uzgodnione przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Strona skarżąca zarzuciła, że rozporządzenie zostało przygotowane nierzetelnie, oparto go jedynie na wyrysie z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta J. z pominięciem wyrysów i planów zagospodarowania pozostałych gmin objętych strefą ochronną. Rozporządzenie realizuje interes Miasta J. w zakresie zaopatrzenia w wodę. Pozostałe gminy, w tym gmina S. jest pozbawiona uzyskiwania wody z cieków na swoim terenie. Znajdują się one w strefie zakazanej.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. wniósł o odrzucenie skargi względnie jej oddalenie. Wniosek o odrzucenie organ uzasadnił brakiem po stronie skarżącej interesu prawnego w zaskarżeniu rozporządzenia. Ponadto wskazał, że ustawa Prawo wodne nie przewiduje trybu konsultacji, opiniowania czy uzgodnienia projektów rozporządzeń ustanawiających strefy ochronne ujęć wody. Ze względu na art. 59 ust. 2 ustawy Prawo wodne projekt przedmiotowego rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki S. w km 71+200 w J. został przesłany do Wojewody M., który uzgodnił go pozytywnie pismem z 17 stycznia 2014 r.

Strona 1/8