Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Niżnik-Dobosz (spr.) Sędziowie: WSA Jacek Bursa WSA Paweł Darmoń Protokolant: specjalista Anna Balicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2016 r. sprawy ze skargi kasacyjnej Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 października 2015 r. sygn. akt II SA/Kr 803/15 w sprawie ze skargi Spółdzielni [...] w N. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. z dnia 19 maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku I. uchyla zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 października 2015 r.; II. uchyla zaskarżoną decyzję; III. zasądza od Spółdzielni [...] w N. na rzecz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. kwotę 390 (trzysta dziewięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego; IV. zasądza od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. na rzecz strony skarżącej Spółdzielni [...] w N. kwotę 557 (pięćset pięćdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów postępowania

Inne orzeczenia o symbolu:
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/16

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. decyzją z dnia 19 maja 2015 r. znak [...] na podstawie:

- art. 138 § 2 oraz art. 7 i art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.);

- art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469);

po rozpatrzeniu odwołania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. od decyzji Starosty [...] z dnia 16 lipca 2014 r, znak: [...], ustalającej linię lewego brzegu potoku [...], w obrębie [...], jednostki ewidencyjnej [...], na części działki ewid. nr [...], uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Organ Pierwszej Instancji.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Decyzją Starosty [...] z dnia 16 lipca 2014 roku, znak: [...], ustalono linię lewego brzegu potoku [...], w obrębie [...], jednostki ewidencyjnej [...], na części działki ewid. nr [...].

Od powyższej decyzji odwołał się Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w K., podnosząc, iż zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem warunków wymienionych w art. 15 ustawy Prawo wodne.

Gminna "[...]", pismem z dnia 19 sierpnia 2014 roku, wystąpiła o wyłączenie Dyrektora RZGW w K. oraz wszystkich pracowników tego Organu od rozpatrzenia w/w odwołania.

W dniu 16 marca 2015 roku wpłynęło do Organu Odwoławczego pismo Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 9 marca 2015 roku, znak: [...], w którym stwierdzono brak podstaw do wyłączenia Dyrektora RZGW w K. od załatwienia sprawy z powyższego odwołania.

Organ Odwoławczy stwierdził, iż decyzją Dyrektora RZGW w K. z dnia 22 maja 2014 roku, znak: [...], uchylono decyzję Starosty [...] z dnia 6 sierpnia 2013 roku, znak: [...], o ustaleniu linii brzegu potoku [...], w obrębie [...], jednostki ewidencyjnej [...], na części działki ewid. nr [...] i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Organ I Instancji.

Pismem z dnia 16 czerwca 2014 roku, znak: [...], Starosta [...] zawiadomił Strony o toczącym się postępowaniu w przedmiotowej sprawie.

Następnie pismem z dnia 16 czerwca 2014 roku, znak: [...], Gminna "[...]" przedłożyła poprawiony projekt rozgraniczenia.

Starosta [...], pismem z dnia 30 czerwca 2014 roku, znak: [...], poinformował Strony o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzupełnienia materiału dowodowego oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma.

W dniu 16 lipca 2014 roku Starosta [...] wydał powołaną na wstępie decyzję, od której odwołał się Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w K..

Organ II Instancji powołał art. 15 ustawy Prawo wodne.

Wskazał, iż projekt rozgraniczenia, zgodnie z art. 15 ustawy Prawo wodne, ma rozgraniczać grunty pokryte wodami od gruntów przyległych. Ustalenie linii brzegu powinno mieć miejsce na odcinku niezbędnym do zachowania ciągłości cieku, aby określić zakres własności Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W § 9 ust. 3 a Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 542) wskazano, iż: "Grunt zajęty przez ciek naturalny stanowi odrębną działkę ewidencyjną w granicach linii brzegu, niezależnie od tego, czy wody w tym cieku płyną korytem naturalnym czy korytem uregulowanym odkrytym lub zakrytym." Ustalenie linii brzegu bez wydzielenia działek, które powinny powstać z działki nr [...], powoduje, że cała dotychczasowa działka nie może być przedmiotem obrotu cywilno-prawnego.

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
Inne orzeczenia z hasłem:
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne