Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia zamiaru budowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Sidor, Sędziowie Sędzia WSA Joanna Cylc - Malec, Sędzia NSA Witold Falczyński (sprawozdawca), Protokolant Asystent sędziego Marcin Małek, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 4 lutego 2011 r. sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia zamiaru budowy uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Starosty z dnia [...] r., nr [...].

Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z dnia [...], nr [...], wydaną na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm., dalej Prawo budowlane), po rozpatrzeniu zgłoszenia robót budowlanych polegających na instalacji parku linowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "L. R.", na działce nr 359/3, położonej w J. S., gm. U., Starosta Powiatowy wniósł sprzeciw od powyższego zgłoszenia i zobowiązał inwestora - "L. R." Spółkę z o.o. do uzyskania pozwolenia na budowę.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ podniósł, iż w dniu 21 maja 2010 r. inwestor dokonał zgłoszenia przedmiotowej inwestycji, do którego dołączył dokumenty zawierające opis i rysunki dotyczące instalacji parku linowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "L. R." w J. S.

Z analizy powyższych dokumentów, w ocenie organu wynikało, że wskazane w zgłoszeniu roboty budowlane polegające na instalacji parku linowego, jako nie wymienione w art. 29 Prawa budowlanego, wymagają przed ich rozpoczęciem uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę.

Decyzją z dnia [...], nr [...], wydaną po rozpatrzeniu odwołania "L. R." Spółki z o.o., Wojewoda utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, iż Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Organ powołał się na treść z art. 3 Prawa budowlanego, zgodnie z którym, przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt małej architektury. W związku z powyższym organ zgodził się z inwestorem, że park linowy, w zakresie przedstawionym w odwołaniu, nie zasługuje na miano obiektu budowlanego i nie podlega przepisom prawa budowlanego. Jednak, w ocenie organu, złożone w dniu 21 maja 2010 r. zgłoszenie zawiera także elementy, które podlegają reglamentacji prawnobudowlanej.

Organ odwoławczy podniósł, iż wskazany w dokumentach dołączonych do zgłoszenia pawilon.startowy nie zasługuje-na miano budynku gospodarczego ujętego w art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, gdyż na podstawie wskazanych w odwołaniu materiałów informacyjnych ustalił, że będzie w nim umieszczony miedzy innymi punkt kasowy. Ponadto, w ocenie organu, elementami związanymi z gruntem są też wieże stanowiące elementy trasy dla dzieci. -

Zatem, w ocenie organu, w zaskarżonej decyzji słusznie wskazano, jako podstawę orzeczenia, unormowanie zawarte w art. 30 ust. 6 pkt 1 Prawa budowlanego stanowiące, że właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Wprawdzie, zdaniem organu, w zaskarżonej decyzji niepotrzebnie rozszerzono orzeczenie o stwierdzenie o zobowiązaniu inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę, jednak wskazanie tej różnicy jest wystarczającym sposobem zreformowania zaskarżonej decyzji.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda