Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędziowie Sędzia NSA Jerzy Krupiński (spr.) Sędzia WSA Krzysztof Sobieralski po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 20 sierpnia 2020 r. sprawy ze skargi A. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30 grudnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/8

Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez A. D. (zwanego dalej: skarżącym) jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego (zwanego dalej też: "organem" , "Kolegium") z dnia 30 grudnia 2019 r., nr [...], którym uchylono postanowienie wydane z upoważnienia Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23 września 2019 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Skarga została wniesiona w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Pismami, które wpłynęły za pomocą telefaksu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w dniach: 5, 8, 9, 12, 13, 14, 19 i 20 sierpnia 2019 r. skarżący zwrócił się o wznowienie postępowań w sprawach przyznania D. i J. D. "świadczeń alimentacyjnych". W odpowiedzi na wezwanie Kolegium skarżący sprecyzował, że zwraca się o podjęcie czynności mających na celu zweryfikowanie prawidłowości wydanych decyzji administracyjnych przyznających świadczenie alimentacyjne z "Funduszu" za lata 2008-2014.

Zawiadomieniami z dnia 23 sierpnia i 13 września 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekazało ww. pisma skarżącego, w trybie art. 65 § 1 k.p.a. do załatwienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, jako organowi właściwemu do wznowienia postępowań w sprawie przyznania D. i J. D. świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Organ pierwszej instancji osobno rozpoznał wnioski skarżącego dotyczące poszczególnych okresów zasiłkowych, na które w latach 2008-2014 przyznane zostało świadczenie z funduszu alimentacyjnego D. i J. D.

Postanowieniem z dnia 23 września 2019 r., nr [...], Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, działając z upoważnienia Burmistrza Strzelec Opolskich, na podstawie art. 61a § 1 k.p.a. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznanych dla D. D. w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. decyzją z dnia 16 października 2013 r., nr [...]. W uzasadnieniu, wyjaśniając podstawy odmowy wznowienia postępowania organ wskazał, że skarżący jest dłużnikiem alimentacyjnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.), a ustawa ta nie przyznaje dłużnikowi alimentacyjnemu przymiotu strony w postępowaniu o przyznanie osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wynika to jednoznacznie z art. 27 ust. 7 pkt 1 wskazanej ustawy, który wskazuje, że obowiązkiem organu właściwego wierzyciela jest przekazanie dłużnikowi alimentacyjnemu informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego i poinformowanie o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobie uprawnionej. Stosownie do dokonanych ustaleń organ przyjął, że skarżący jako dłużnik alimentacyjny nie jest stroną postępowania w sprawie dotyczącej przyznania osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego i w związku z tym nie może kwestionować, w drodze żądania wznowienia postępowania, zasad i rozmiarów zobowiązania wynikającego z art. 27 ww. ustawy. Nie ma też przesłanek do wznowienia z urzędu postępowania, gdyż było ono już podejmowane wcześniej i zakończyło się prawomocną decyzją, a obecnie skarżący nie przedstawia nowych okoliczności, które mogłyby stać się podstawą do ponownego wznowienia postępowania.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze