Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Uzasadnienie strona 2/8

Na powyższe postanowienie skarżący wniósł zażalenie, w którym domagał się wnikliwego zbadania prawidłowości decyzji administracyjnych wydanych przez Burmistrza Strzelec Opolskich, przyznających świadczenie z funduszu alimentacyjnego za lata 2008-2014, a w szczególności zbadania tego, czy Ośrodek Pomocy Społecznej posiadał wiarygodne dokumenty o całkowitych dochodach na członka rodziny K., D. i J. D. Wnosząc o uznanie nieważności decyzji administracyjnych podjętych przez Burmistrza Strzelec Opolskich lub ich uchylenie skarżący zaznaczył, że jest wiadome organom, że w tej sprawie prowadzone były śledztwa przeciwko K., D. i urzędnikowi OPS w Strzelcach Opolskich o złożenie fałszywych oświadczeń.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 30 grudnia 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu uchyliło postanowienie organu pierwszej instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Uznając, że organ pierwszej instancji nieprawidłowo odmówił wszczęcia postępowania na podstawie art. 61a § 1 k.p.a. organ odwoławczy stwierdził, że przepis ten nie dotyczy postępowań nadzwyczajnych. W zaskarżonym postanowieniu błędnie przy tym wskazano, że odmowa wszczęcia dotyczy postępowania w sprawie świadczeń przyznanych decyzją z dnia 16 października 2013 r., podczas gdy w aktach sprawy znajduje się decyzja datowana na 15 października 2013 r., nr [...]. Ustalając, że skarżący domaga się wznowienia postępowań w sprawie przyznanych jego dzieciom świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ odwoławczy podkreślił, że wszczęcie postępowania w trybach nadzwyczajnych wymaga uprzedniej kontroli ze strony organu administracji, czy zachodzą przesłanki formalnoprawne, warunkujące jego dopuszczalność. Dopiero po stwierdzeniu, że takowe przesłanki istnieją organ administracji publicznej władny jest przystąpić do merytorycznej analizy kwestionowanego aktu administracyjnego i prawidłowości postępowania administracyjnego poprzedzającego jego wydanie celem zbadania, czy zaistniały podstawy wznowienia postępowania administracyjnego wymienione m.in. w art. 145 § 1 k.p.a. Kwestia merytorycznej oceny podania o wznowienie winna być z kolei przedmiotem ustaleń i oceny organu w postępowaniu prowadzonym po wydaniu postanowienia na podstawie art. 149 § 1 k.p.a. Stosownie do tego, powołując przepisy art. 149 k.p.a. Kolegium wywiodło, że rozpatrując wniosek skarżącego organ pierwszej instancji zobligowany był przeprowadzić w pierwszej kolejności postępowanie wstępne mające na celu kontrolę, czy wniosek spełnia przesłanki formalne, warunkujące jego dopuszczalność. Jeżeli natomiast przesłanki formalne nie są spełnione, wówczas wznowienie postępowania jest niedopuszczalne i organ zobowiązany jest wydać postanowienie o odmowie wznowienia postępowania na podstawie art. 149 § 3 k.p.a. Brak było podstaw do odmowy wszczęcia postępowania w trybie art. 61a § 1 k.p.a. bowiem organ związany jest wnioskiem strony. Stwierdzona wadliwość jest istotna i nie może być konwalidowana przez organ odwoławczy, stąd wydano orzeczenie na podstawie art. 138 § 2 k.p.a.

Strona 2/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze