Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Uzasadnienie strona 3/8

Z akt sprawy wynika, że na skutek ponownego rozpoznania sprawy organ pierwszej instancji wydał postanowienie z dnia 4 lutego 2020 r., nr [...], którym na podstawie art. 149 § 3 k.p.a. odmówił wznowienia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznanych dla D. D. decyzją z dnia 15 października 2013 r., nr [...], w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. Postanowienie to nie było przedmiotem rozpoznania w sprawie niniejszej.

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na ww. postanowienie SKO z dnia 30 grudnia 2019 r. skarżący domagał się:

- ustanowienia pełnomocnika i zwolnienia od kosztów zastępstwa procesowego w całości;

- uchylenia zaskarżonego postanowienia;

- usunięcia z obrotu prawnego postanowień Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 lutego 2020 r., nr [...], nr od [...]-[...], jako wydanych przedwcześnie, przed upływem terminu do wniesienia skargi na postanowienie SKO z dnia 30 grudnia 2019 r.

- stwierdzenia wadliwości decyzji przyznających świadczenia alimentacyjne z uwagi na brak zbadania przesłanek wznowieniowych i akceptację nieprawdziwych oświadczeń o dochodzie złożonych przez K. i D. D. na przełomie lat 2008-2014;

- przeprowadzenie dowodu z przesłuchania: Szefowej Prokuratury Rejonowej w [...] na okoliczność śledztwa prowadzonego pod sygn. [...] oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] na okoliczność wystawienia zaświadczeń o braku dochodów;

- dołączenie akt prokuratury jako dowodu w sprawie;

- wezwanie do złożenia wyjaśnień ze strony SKO;

- przeprowadzenie dowodu z udziałem K. i D. D. celem zbadania wiarygodności dochodu uzyskanego przez nich z lata 2008-2014;

- przeprowadzenie innych czynności procesowych, które Sąd uzna za słuszne oraz ewentualne dopuszczenie wniosków złożonych później przez pełnomocnika skarżącego;

- niezwłoczne nadanie biegu skardze.

Wskazując na złą sytuację materialną i zawiłość prawną sprawy skarżący zakwestionował stwierdzenie, że jest dłużnikiem alimentacyjnym i zarzucił organom rażące naruszenie ustawy przez zaniechanie zbadania prawdziwości wskazanych zaświadczeń o dochodzie złożonych przez K. i D. D.

Pismem z dnia 10 marca 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu wystąpiło do skarżącego o jednoznaczne wskazanie czy we wniesionej skardze kwestionuje postanowienia postanowień Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 lutego 2020 r., nr [...] - [...], a jeśli tak to w jakim trybie, pouczając, że brak odpowiedzi w terminie 7 dni lub niejasna odpowiedź w tym zakresie spowoduje uznanie, że skarga dotyczy jedynie postanowienia SKO.

Powyższe pismo zostało doręczone skarżącemu 13 marca 2020 r. Z akt administracyjnych nie wynika, aby skarżący udzielił odpowiedzi. W piśmie przesłanym do organu faxem w dniu 20 marca 2020 r. skarżący wskazał jedynie, że nie rozumie pisma organu, treść jego skargi jest "jasna", a obowiązkiem organu jest jej przekazanie do sądu.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu podtrzymało stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu i wniosło o oddalenie skargi.

Strona 3/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze