Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Krupiński Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędzia WSA Daria Sachanbińska (spr.) Protokolant St. inspektor sądowy Mariola Krzywda po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2020 r. sprawy ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 12 grudnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Olesna z dnia 15 listopada 2019 r., nr [...].

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/6

Po rozpatrzeniu wniosku A. P. (zwanego dalej skarżącym lub wnioskodawcą) z dnia 8 października 2019 r., Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie (dalej w skrócie: OPS), działający z upoważnienia Burmistrza Olesna, decyzją z dnia 15 listopada 2019 r., nr [...], odmówił przyznania skarżącemu pomocy w formie zasiłku celowego na częściowe pokrycie kosztu zakupu opału. Decyzja została wydana na podstawie art. 3 ust. 3 i ust. 4, art. 7, art. 8, art. 39, art. 106, art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), zwanej dalej ustawą, oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1358), zwanego dalej w skrócie rozporządzeniem. W uzasadnieniu decyzji organ podał, że prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. Wskazał też na pojęcie dochodu zdefiniowane w art. 8 ust. 3 ustawy i przytoczył treść art. 39 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Organ zaznaczył, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 24 września 2019 r. wydana została decyzja z dnia 14 października 2019 r. przyznająca zasiłek celowy na częściowe pokrycie kosztu zakupu opału w wysokości 300 zł. Na podstawie przeprowadzonej aktualizacji wywiadu z dnia 25 października 2019 r. oraz zebranej dokumentacji organ nie znalazł podstaw ku temu, aby po raz drugi przyznać zasiłek celowy na zakup opału. Organ dodał, że na wnioski złożone we wrześniu i październiku 2019 r. skarżący otrzymał zasiłki celowe na zakup posiłku, dwukrotnie na leki oraz na gaz i energię elektryczną. Podniósł, że skarżący jest uprawniony do zasiłku stałego w wysokości 645 zł i posiada zasoby w postaci mieszkania własnościowego. W ocenie organu, osoba występująca o przyznanie pomocy społecznej powinna przede wszystkim pokrywać wydatki związane z utrzymaniem z własnych dostępnych jej środków. Dopiero po ustaleniu, że pomoc w formie zasiłku celowego jest niezbędna, można przyznać zasiłek celowy, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Organ podkreślił, że pomoc społeczna wymaga wystąpienia dwóch przesłanek, tj. trudnej sytuacji życiowej i braku możliwości jej samodzielnego przezwyciężenia. Natomiast w trakcie aktualizacji wywiadu środowiskowego nie stwierdzono szczególnych okoliczności umożliwiających spełnienie żądań skarżącego w pełni. Końcowo organ dodał, że samo spełnienie kryterium dochodowego nie zobowiązuje do przyznania wnioskowanego świadczenia.

W odwołaniu od powyższej decyzji skarżący podniósł, że wskazanie przez organ ilości przyznanych zasiłków celowych nie jest podstawą do odmowy udzielenia następnego zasiłku celowego. Zarzucił, że decyzja nie zawiera prawidłowego uzasadnienia, w szczególności nie uwzględniono w niej wydatków miesięcznych wnioskodawcy, co jest "kardynalnym błędem". Ponadto nie podano, na jaką ilość węgla wystarczy 300 zł, w sytuacji, gdy skarżący na sezon grzewczy potrzebuje ok. 3 ton opału. Wnioskodawca zaznaczył, że poszczególne wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych nie obowiązują na terenie całej Polski, natomiast wiążące są wyroki NSA wydane w sprawach o podobnym charakterze. W dalszej części odwołania opisał swoje wątpliwości związane z funkcjonowaniem OPS w Oleśnie oraz zasadami przyznawania zasiłków celowych innym wnioskodawcom.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze