Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy umożliwienia wglądu do akt sprawy o przyznanie świadczenia wychowawczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędziowie Sędzia WSA Ewa Janowska Sędzia NSA Jerzy Krupiński (spr.) po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 30 czerwca 2020 r. sprawy ze skargi P. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 10 grudnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umożliwienia wglądu do akt sprawy o przyznanie świadczenia wychowawczego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez P. M. (dalej: "skarżący") jest postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (dalej: "SKO", "organ odwoławczy") z dnia 10 grudnia 2019 r., nr [...], utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 września 2019 r., nr [...], wydane w sprawie odmowy umożliwienia skarżącemu prawa wglądu do akt sprawy administracyjnej.

Zaskarżone postanowienie zostało wydane w następującym, wynikającym z akt administracyjnych, stanie faktycznym i prawnym.

Decyzją z dnia 5 września 2018 r., nr [...] Wójt Gminy Dąbrowa przyznał żonie skarżącego G. M. świadczenie wychowawcze na syna Ł. M. w kwocie 500 zł miesięcznie na okres od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r.

Pismem z dnia 2 lipca 2019 r. skarżący zakwestionował sposób wydatkowania przez żonę uzyskanych środków w ramach świadczenia wychowawczego na syna Ł. M. oraz programu "Dobry Start" na dzieci Ł. M. i P. M. Kolejnymi pismami z dnia 28 sierpnia 2019 r. i 10 września 2019 r. wystąpił o informacje dotyczące sposobu załatwienia jego wniosku. W tym ostatnim piśmie zawarł też prośbę o wgląd do notatki służbowej sporządzonej przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] na okoliczność wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w związku z jego wnioskiem oraz do zestawienia wydatków G. M. poczynionych z uzyskanej na dzieci pomocy.

Wójt Gminy Dąbrowa zakwalifikował powyższe jako wniosek o wgląd do akt sprawy, której przedmiotem było przyznanie żonie skarżącego świadczenia wychowawczego w okresie świadczeniowym 2017/2018 i opisanym na wstępie postanowieniem odmówił skarżącemu prawa wglądu do tych akt. W uzasadnieniu powołał się na art. 73 i 74 K.p.a. i wywiódł, że postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane przez inną osobę, a skarżący nie będąc stroną tego postępowania nie posiada uprawnienia do dostępu do akt tej sprawy. Powołał się przy tym na liczne orzecznictwo sądów administracyjnych.

W zażaleniu skarżący wniósł o uchylenie postanowienia organu I instancji i o umożliwienie mu wglądu do akt przedmiotowej sprawy, celem sprawdzenia na co jego żona wydała uzyskane środki. Podniósł, że jest ojcem dziecka, na które przyznano świadczenie wychowawcze i ma z tego tytułu prawo sprawdzenia i weryfikacji czy uzyskane z tego tytułu pieniądze wydatkowano w sposób celowy.

Zaskarżonym postanowieniem SKO utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji, podnosząc w uzasadnieniu, że tylko strona ma prawo wglądu do akt sprawy i odnosi się to też do wglądu do niektórych dokumentów z takich akt. Przywołało art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm.) ustalający krąg osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego i podniosło, że w sytuacji, gdy - tak jak miało to miejsce w rozpoznawanej sprawie - tylko jeden rodzic wystąpił z wnioskiem, tylko on jest stroną tego postępowania. Skoro w przedmiotowej sprawie tylko matka dziecka złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze i organ prawidłowo określił ją jako jedyną stronę tego postępowania, to skarżący nie może być uznany za stronę uprawnioną do dostępu do akt sprawy na podstawie art. 73 § 1 K.p.a.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze