Sprawa ze skargi A. B. na zarządzenie Burmistrza [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora centrum kultury
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Kozicka Sędziowie Sędzia WSA Daria Sachanbińska (spr.) Sędzia WSA Krzysztof Sobieralski Protokolant St. inspektor sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2022 r. sprawy ze skargi A. B. na zarządzenie Burmistrza [...] z dnia 25 kwietnia 2022 r., nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora centrum kultury 1) stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia, 2) zasądza od Burmistrza [...] na rzecz skarżącego A. B. kwotę 797 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/7

Zarządzeniem z dnia 25 kwietnia 2022 r., nr [...], Burmistrz [...] odwołał A. B. (zwanego dalej skarżącym) ze stanowiska Dyrektora Centrum Kultury im. [...] w [...] (§ 1 ust. 1). Zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie u.s.g., oraz art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zwanej dalej ustawą, oraz art. 36², art. 70 § 1, 1¹, 1² i 2 w związku z art. 36 § 1 pkt 3 oraz art. 167¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), zwanej dalej w skrócie K.p. W § 1 ust. 2 zarządzenia wskazano, że odwołanie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 lipca 2022 r. W § 1 ust. 3 zobowiązano skarżącego w okresie wypowiedzenia do wykorzystania w całości przysługującego urlopu w wymiarze 30 dni, w tym 14 dni urlopu zaległego za 2021 r. Postanowiono też, że urlop należy wykorzystać od dnia 26 kwietnia 2022 r. do dnia 7 czerwca 2022 r. Natomiast w § 1 ust. 4 zarządzenia zwolniono skarżącego z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, zaś w § 2 postanowiono, że zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Burmistrz podał, że przyczyną zamierzonego wypowiedzenia jest utrata zaufania spowodowana brakiem nadzoru nad działaniami Kierownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w [...] "stanowiącego część zarządzanego przez Dyrektora Centrum Kultury, które to działania doprowadziły do utraty księgozbioru zgromadzonego w Filii nr [...] biblioteki". Podniósł również, że prowadzone przez Komisariat Policji w [...] pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w [...] postępowanie wyjaśniające w zakresie utraty księgozbioru w kierunku popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 284 § 2 Kodeksu karnego, zostało umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego, wobec braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa, to jest czynu polegającego na przewłaszczeniu księgozbioru przez któregokolwiek z pracowników Centrum Kultury. Jednak Dyrektor Centrum Kultury uznał, że nastąpiły nieprawidłowości w zakresie likwidacji rzeczonego księgozbioru, obarczając odpowiedzialnością Kierownika Biblioteki. Zdaniem Burmistrza skarżący jest świadomy utraty powierzonego mienia, co powoduje jego odpowiedzialność jako osoby sprawującej nadzór nad całością organizacji i mienia Centrum Kultury i jego brak nadzoru doprowadził do działań, w efekcie których doszło do utraty mienia o wartości nie mniejszej niż 10.980,019 zł. Powyższe stanowi o naruszeniu "art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych". W ocenie Burmistrza drugą przesłanką powodująca utratę zaufania jest złamanie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), co polegało na wypowiedzeniu umowy o pracę z pozostającą pod szczególną ochroną osobą upoważnioną do prezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Z kolei trzecim powodem powodującym utratę zaufania jest fakt, że zachodzą przesłanki naruszenia art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, z późn. zm. - dop. Sądu)) wskutek zaciągnięcia zobowiązania bez upoważnienia określonego planem finansowym, jak również fakt, że zachodzą przesłanki naruszenia art. 18c ust. 1 pkt 3 tej ustawy, co polegało na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków w zakresie "kontroli zarządczej" i co miało wpływ na zaciągnięcie zobowiązań. Końcowo organ podał, że wykonując dyspozycję zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy, zasięgnął opinii związków zawodowych działających na terenie Centrum Kultury im. [...] w [...] oraz znanych sobie stowarzyszeń, które działają na terenie Gminy [...].

Strona 1/7