Sprawa ze skargi A. B. na zarządzenie Burmistrza [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora centrum kultury
Uzasadnienie strona 3/7

W odpowiedzi na skargę Burmistrz [...] wniósł o odrzucenie skargi w całości, uznając, że odwołanie ze stanowiska Dyrektora Centrum Kultury (CK) podlega reżimowi K.p. i jako takie należy do właściwości sądu powszechnego - sądu pracy. Alternatywnie organ wniósł o oddalenie skargi w całości i w tym zakresie dowodził, że stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy wystąpił do jedynej działającej w CK organizacji związkowej: [...] o wyrażenie opinii w sprawie odwołania Dyrektora CK, a związek zawodowy zaopiniował pozytywnie to odwołanie. Ponadto wymagane prawem konsultacje ze stowarzyszeniami twórczymi i zawodowymi zostały przez organ odwołujący dokonane prawidłowo, bo z uwzględnieniem rodzaju działalności prowadzonej przez Centrum Kultury oraz ogólnopolskiego zasięgu terytorialnego tej działalności. Z uwagi na bardzo dużą liczbę stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną wytypowano 3 takie stowarzyszenia, które przy tym współpracowały z Centrum Kultury i jego Dyrektorem. Dwa z nich wyraziły negatywną opinię o odwołaniu Dyrektora CK, a jedno nie zajęło stanowiska w przedmiotowej kwestii. Dodał organ, że opinie te nie są wiążące. Dalej, odnosząc się do zarzutu skargi dotyczącego naruszenia art. 15 ust. 6 ustawy, Burmistrz podkreślił, że dokonał aktu odwołania wyraźnie się w nim powołując na art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy, czyli z powodu wystąpienia jednej z przyczyn zawartych we wskazanym przepisie, a mianowicie z powodu przyczyny określonej w art. 15 ust. 1 pkt 3, tzn. z powodu naruszenia przez Dyrektora CK przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem. Właśnie z uwagi na tę przyczynę odwołania doszło do utraty zaufania wobec Dyrektora. Zaznaczył organ, że samo naruszenie przez dyrektora instytucji kultury przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem stanowi podstawę do odwołania go ze stanowiska, bez względu na wagę i rodzaj naruszeń, naganność czynu, wymierzenie kary oraz niezależnie od wystąpienia negatywnych skutków dla instytucji. Tak się stało w rozważanym przypadku, a w zarządzeniu wskazano na trzy takie naruszenia. Jeśli chodzi o naruszenie art. 53 ustawy o finansach publicznych, organ wskazał na ust. 1 tego przepisu i stwierdził, że Dyrektor CK jako kierownik w zakresie swojego stanowiska był odpowiedzialny m.in. za mienie jednostki i gospodarowanie nim. Tymczasem brak nadzoru nad działaniami Kierownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w [...] doprowadził do niekorzystnego (niezgodnego z przepisami regulującymi likwidację księgozbioru, tj. ustawą o bibliotekach oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych) rozporządzenia mieniem jednostki. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdziła także kontrola przeprowadzona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu. Również sam Dyrektor CK uznał, że nastąpiły nieprawidłowości co do likwidacji rzeczonego księgozbioru, odpowiedzialnością obarczając Kierownika Biblioteki. W ocenie organu doszło zatem do nieprawidłowości przy zarządzaniu powierzonym mieniem, co powoduje odpowiedzialność Dyrektora CK jako osoby sprawującej nadzór nad całością organizacji i mienia CK. Jeśli zaś chodzi o naruszenie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych organ przybliżył stan faktyczny będący podstawą do stwierdzenia przez Burmistrza [...] ciężkiego naruszenia przepisu prawa związkowego przez Dyrektora CK w związku ze zwolnieniem - objętego ochroną - członka związku. Akcentował organ, że Dyrektor CK działał tutaj w zakresie swoich kompetencji związanych z zajmowanym stanowiskiem, miał pełną świadomość naruszenia przez siebie przepisów prawa związkowego i nawet w sytuacji, gdy miał możliwość "wycofania się" z działania contra legem, to tego nie uczynił. Ponadto Burmistrz opisał okoliczności związane z wykonaniem robót dodatkowych przy realizacji zadania dotyczącego przebudowy i rozbudowy CK, a które spowodowały postawienie Dyrektorowi zarzutu naruszenia przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dodał, że opinia biegłego z dnia 30 maja 2022 r. potwierdza, iż ocena Burmistrza [...] odnośnie do kwalifikacji wskazanych robót jako robót dodatkowych (co winno być podstawą do zmiany planu finansowego CK w związku z zaciągniętym zobowiązaniem obejmującym ich wykonanie) była jak najbardziej prawidłowa.

Strona 3/7