Sprawa ze skargi A. B. na zarządzenie Burmistrza [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora centrum kultury
Uzasadnienie strona 7/7

W ocenie Sądu brak odpowiedniego uzasadnienia zaskarżonego zarządzenia w omówionym wyżej zakresie nie mógł zostać konwalidowany późniejszymi wyjaśnieniami Burmistrza, zawartymi w odpowiedzi na skargę, w której przedstawiono wywody dotyczące przyczyn odwołania skarżącego. Zwrócić bowiem należy uwagę, że odpowiedź na skargę jest pismem procesowym skierowanym do Sądu i nie stanowi uzupełnienia zaskarżonego aktu, ani też nie służy wyjaśnieniu motywów rozstrzygnięcia, które powinny znaleźć się w jego uzasadnieniu. W związku z tym nie może zastępować uzasadnienia w tym znaczeniu, że rozważania zawarte w odpowiedzi na skargę nie mogą zostać potraktowane jako element uzasadnienia zaskarżonego zarządzenia i stanowić przedmiotu kontroli Sądu. Również w orzecznictwie podkreśla się, że akt odwołania nie może być następnie uzupełniany późniejszymi wyjaśnieniami przyczyn takiego odwołania (por. wyrok NSA z dnia 7 lutego 2013 r., sygn. akt I OSK 2412/12).

Reasumując, Sąd uznał, że zaskarżone zarządzenie zostało podjęte z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 6 pkt 3 ustawy, ponieważ organ poprzez brak wystarczającego uzasadnienia nie wykazał naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym przez skarżącego stanowiskiem, co w świetle regulacji art. 91 ust. 1 i ust. 4 u.s.g. powoduje nieważność kontrolowanego aktu. Poza tym z uwagi na nienależyte uzasadnienie ocenianego zarządzenia organ naruszył także ogólne zasady ustrojowe zawarte w Konstytucji RP, a mianowicie zasadę demokratycznego państwa prawa (art. 2) oraz zasadę praworządności i legalności (art. 7).

Z tych wszystkich przyczyn Sąd stwierdził, że wskazane wyżej wady badanego zarządzenia, podjętego z istotnym naruszeniem prawa, czynią koniecznym stwierdzenie jego nieważności na podstawie art. 147 § 1 P.p.s.a. Orzeczenie o zwrocie kosztów postępowania na rzecz skarżącego uzasadnia przepis art. 200 w zw. z art. 205 § 2 P.p.s.a. Na wysokość tych kosztów składa się uiszczony przez skarżącego wpis od skargi w kwocie 300 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 480 zł oraz zwrot równowartości uiszczonej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Strona 7/7