Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Paczków w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Teresa Cisyk - spraw. Sędziowie: sędzia WSA Ewa Janowska asesor sądowy Elżbieta Naumowicz Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Johan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2005 roku sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Gminy Paczków z dnia 24 marca 2005 roku, nr XXXIV/202/05 w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 1) stwierdza nieważność § 3 ust. 4, § 4 ust, 12, 13, 14, 15, 16, 17; § 26, § 27; § 28; § 29; § 30; § 31; § 32 ust. 2; § 36 ust. 5; § 42 ust. 2, 3, 4 zaskarżonej uchwały, 2) określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części, w której stwierdzono jej nieważność.

Uzasadnienie strona 1/5

Wojewoda Opolski wniósł skargę na podstawie art. 93 ust. l z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm), na uchwałę nr XXXIV/202/05 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 marca 2005 r., sprawie utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Paczków. Z powodu istotnego naruszenia prawa, a to: art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), wniósł o stwierdzenie nieważności w części tej uchwały: tj. § 3 ust. 4; §4 ust. 12, 13, 14, 15, 16, 17; § 26; § 27; § 28; § 29; § 30: § 31; § 32 ust. 2; § 36 ust. 5; § 42 ust. 2, 3, 4. Przywołane zapisy uchwały zostały podjęte bez upoważnienia ustawowego, co jest niezbędne przy stanowieniu przepisów prawa miejscowego. Organ podkreślił, że katalog spraw powierzonych kompetencji rady gminy do podjęcia uchwały na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku został określony w art. 4 pkt 1-6 tej ustawy i ma charakter zamknięty, a zatem nie można w sposób rozszerzający interpretować upoważnienia do stanowienia przepisów określających szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości. Rada Miejska w Paczkowie, nakładając na właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie utrzymania estetyki budynków i ich otoczenia zawarła w: § 3 ust. 4 uchwały obowiązek dokonywania czynności zapobiegających nieestetycznemu wyglądowi posesji przez brak lub niewłaściwe wykonanie czynności konserwacyjnych budynku i jego elewacji ogrodzenia oraz innych elementów nieruchomości; a w § 4 ust. 12, 13, 14, 15, 16, 17 odpowiednio obowiązki: usuwania z terenu nieruchomości wraków pojazdów; z elewacji budynków plakatów, napisów, rysunków nadających posesji wygląd, nieestetyczny oraz reklam umieszczonych bez zachowania właściwego trybu przewidzianego przepisami prawa budowlanego; koszenia trawników i zagrabianiu liści (co najmniej na początku i końcu sezonu wegetacyjnego); wykonywaniu przycinek gałęzi i krzewów; kompostowaniu odpadów roślinnych; odpowiednim utrzymaniu estetycznym i sanitarnym utrzymaniu budynków gospodarczych. Przywołane zapisy uchwały wkraczają w regulację art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nakładającego obowiązek utrzymania budynków w należytym stanie, a kolejne przepisy tej ustawy określają tryb działania organów w przypadku, gdy obiekt budowlany jest utrzymywany w niewłaściwym stanie technicznym, czy też powoduje oszpecenie otoczenia. Rada Miejska ponadto rozszerzyła wskazaną regulację wskazując nie na obiekt lecz na całą posesję, natomiast art 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie upoważnia gminę do określania wymagań tylko w zakresie oczyszczania części nieruchomości służących do użytku publicznego, zaś posesje mają co do zasady charakter ściśle prywatny. Zapisy uchwały w §§ 26 - 31 odnoszące się do regulacji w zakresie rozliczania świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przepisy ustanawiające przeciętne normy w zakresie nieczystości ciekłych, jak również treść § 27 i § 28 uchwały wkraczają w materię rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, które określa normy zużycia wody także w przypadku gdy nieruchomość nie jest podłączona do kanalizacji. Ponadto wymienione powyżej przepisy uchwały (§ 26 - 31) naruszają także art. 353' kc, poprzez ograniczenie swobody kształtowania umowy przez przedsiębiorstwa komunalne oraz odbiorców ich usług, którym powinna być pozostawiona kwestia określenia ilości odbieranych nieczystości w ramach umowy.

Strona 1/5