Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Oleśnie w przedmiocie usług opiekuńczych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Bogusz Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik (spr.) Sędzia WSA Daria Sachanbińska Protokolant Sekretarz sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2006 r. sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2005 r. nr XXXVII/235/05 w przedmiocie usług opiekuńczych 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, 2) określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w całości.

Uzasadnienie strona 1/4

W dniu 29 grudnia 2005r. Rada Powiatu w Oleśnie, działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 51 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 80 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), podjęła Uchwałę Nr XXXVII/235/05 w sprawie: przekształcenia Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach w Dom Pomocy Dziecku i Rodzinie im. Marii Konopnickiej w Sowczycach. Cele i zadania Domu Pomocy Dziecku i Rodzinie im. Marii Konopnickiej w Sowczycach określa jego statut, który stanowi załącznik do uchwały.

Na powyższą uchwałę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wywiódł Wojewoda Opolski. W złożonej skardze wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXVII/235/05 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach w Dom Pomocy Dziecku i Rodzinie im. Marii Konopnickiej w Sowczycach.

Zaskarżonej uchwale Wojewoda Opolski zarzucił naruszenie upoważnienia wynikającego z art. 80 ust. 2 i 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Zdaniem Wojewody ustawodawca nie przewidział w żadnym z przepisów ustawy o pomocy społecznej możliwości łączenia w jednej strukturze organizacyjnej kilku różnych typów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Dom dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, działającą na podstawie art. 80 ustawy o pomocy społecznej. Ustawodawca przewidział możliwość łączenia różnego rodzaju placówek opiekuńczo-wychowawczych w placówki wielofunkcyjne. Możliwość taka wynika z art. 80 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej i dotyczy jedynie placówek opiekuńczo-wychowawczych, a w/w przepis nie ma zastosowania do możliwości łączenia innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Wskazywał także Wojewoda, iż zaskarżona uchwała połączyła zadania Domu Dziecka w Sowczycach z zadaniami Środowiskowego Domu Samopomocy dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Psychicznymi w Sowczycach i w miejsce tych placówek utworzyła Dom Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sowczycach. Włączany w struktury Domu Dziecka w Sowczycach Środowiskowy Dom Samopomocy dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Psychicznymi jest ośrodkiem wsparcia, czyli odrębną od placówki opiekuńczo-wychowawczej jednostką organizacyjną pomocy społecznej i stąd też brak jest możliwości łączenia placówki opiekuńczo-wychowawczej i ośrodka wsparcia w jedną strukturę organizacyjną.

Powiat Olesno w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podkreślając, że dokonane przekształcenie placówki opiekuńczo-wychowawczej i ośrodka wsparcia dziennego usprawniło wszystkie czynności związane z zarządzaniem i korzystaniem ze wspólnego obiektu oraz środka transportu. Cele i zadania obu placówek pomocy społecznej realizowane są w dotychczasowym zakresie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami, a organami administracji rządowej (§ 1). Kontrola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (§ 2). Oznacza to, że badaniu w postępowaniu sądowo - administracyjnym podlega prawidłowość zastosowania przepisów prawa w odniesieniu do istniejącego w sprawie stanu faktycznego oraz trafność wykładni tych przepisów.

Strona 1/4