Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Oleśnie w przedmiocie usług opiekuńczych
Uzasadnienie strona 4/4

Podkreślić należy zatem ponownie, iż ustawodawca w ustawie o pomocy społecznej posługuje się zarówno pojęciem osoby, jak też i dziecka. Oznacza to zatem, że ustawodawca rozróżnia te pojęcia i w zależności od tego do jakiego kręgu podmiotów uprawnionych do pomocy społecznej je kieruje odpowiednio używa tego sformułowania. Powyższe w sposób jednoznaczny wynika z analizy przepisu zawartego w art. 51 i art. 80 ustawy o pomocy społecznej.

Wskazać należy także, iż w świetle art. 80 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej ustawodawca przewidział możliwość przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych w placówki wielofunkcyjne łączące różne typy placówek. Możliwość łączenia placówek różnego typu dotyczy jednak tylko i wyłącznie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Za przyjęciem powyższego stanowiska przemawia nie tylko wykładnia językowa przepisu, ale także zamieszczenie tegoż przepisu w rozdziale 4 ustawy o pomocy społecznej, gdzie ustawodawca w ramach zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną przewidział między innymi możliwość objęcia dziecka opieką i wychowaniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego (art. 71 ustawy).

Godzi się zauważyć nadto, iż stosownie do zapisu § 3 pkt 2 zaskarżonej uchwały cele i zadania nowopowstałego Domu Pomocy Dziecku i Rodzinie im. Marii Konopnickiej w Sowczycach określa jego statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2 zaś tegoż statutu, podobnie jak ustawa o pomocy społecznej, rozróżnia adresatów pomocy, wskazując, że są nimi zarówno dzieci (pkt 1), jak i osoby (pkt 2). Taki zapis oznacza zatem, iż pomocą objęte mogą być nie tylko dzieci, ale także osoby pełnoletnie. Istota zaś placówek opiekuńczo-wychowawczych sprowadza się do tego, że w placówce przebywać może tylko dziecka do uzyskania pełnoletności.

Reasumując stwierdzić należy, iż zaskarżona uchwała Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29 grudnia 2005r. narusza w sposób istotny prawo, gdyż dokonuje połączenia różnych placówek z zakresu pomocy społecznej, adresowanych do odmiennego kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania pomocy, jak też i realizujących inne zadania związane z pomocą społeczną.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu...(Dz. U Nr 153, poz. 1270) orzeczono jak w sentencji. Rozstrzygnięcie w pkt 2 oparto na art. 152 powołanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 4/4