Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daria Sachanbińska Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Jeżewska - spr. Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz Protokolant St. sekretarz sądowy Grażyna Stykała po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 26 czerwca 2014 r. sprawy ze skargi A. S.A. w [...] na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 r., Nr XXVIII/297/13 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/7

Rada Miejska w Głuchołazach na sesji w dniu 6 marca 2013 r., podjęła uchwałę Nr XXVIII/297/13 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy. Uchwała ta została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie. Powyższa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 20 marca 2013 r., pod poz. 737. Rada Miejska w Głuchołazach w omawianej uchwale określiła szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy dotyczące m.in. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. W § 8 ust. 1 uchwały postanowiono, że podstawą do obliczania ilości odpadów komunalnych odbieranych z terenu danej nieruchomości są wskaźniki nagromadzenia odpadów - normy określające minimalną ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów, w zależności od funkcji obiektów. W punkcie b) przywołanego przepisu ustalono w formie tabeli średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, przyjmując jako kryterium rozróżnienia ilości powstających odpadów - rodzaj nieruchomości (źródło wytwarzania odpadów komunalnych) oraz jednostkę charakteryzującą źródło wytwarzanych odpadów (czyli np. na zamieszkującego, na studenta, na dziecko, na pracującego, itp.). W punkcie 5 tabeli przyjęto, że w lokalach handlowych powyżej 50 m² powierzchni handlowej w przypadku, gdy jednostką charakteryzującą źródło wytwarzanych odpadów jest 1 m² powierzchni użytkowej lokalu, średnia ilość wytwarzanych w ciągu 2 tygodni odpadów komunalnych, selektywnie zbieranych, kształtuje się na poziomie 3 litry (mieszane) i 1 litr (suche), przy nieselektywnym zbieraniu - 4 litry. Natomiast na pracującego przy selektywnym zbieraniu odpadów określono średnią odpadów w wysokości - 20 litrów (zmieszane) i 8 litrów (suche), przy nieselektywnym zbieraniu - 28 litrów.

Dodatkowo, w § 11 ust. 1 Rada ustaliła minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów, uzależniając je od sposobu zbierania, czyli selektywne i nieselektywne. Rada postanowiła:

"Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób:

Strona 1/7