Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Uzasadnienie strona 2/7

a) selektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w następujący sposób: minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) jest równa iloczynowi liczby jednostek charakteryzujących źródło wytwarzanych odpadów komunalnych na nieruchomości i średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych określonych w § 8 ust. 1b przy selektywnym zbieraniu odpadów,

b) selektywny, ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów segregowanych (tzw. "suchych"), w następujący sposób: minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów segregowanych (tzw. "suchych") jest równa iloczynowi liczby jednostek charakteryzujących źródło wytwarzanych odpadów komunalnych na nieruchomości i średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych określonych w § 8 ust. 1b przy selektywnym zbieraniu odpadów,

c) nieselektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika stanowiącą iloczyn liczby jednostek charakteryzujących źródło wytwarzanych odpadów komunalnych na nieruchomości i średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych określonych w § 8 ust. 1b w ciągu 2 tygodni przy nieselektywnym zbieraniu odpadów".

Na sesji w dniu 6 marca 2013 r. Rada Miejska w Głuchołazach, działając na zasadzie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym i art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, podjęła także uchwałę Nr XXVIII/298/13, w której postanowiła o odbieraniu przez Gminę Głuchołazy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Na powyższe uchwały skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wniosła A. Spółka Akcyjna z siedzibą w [...], działając na zasadzie art. 101 § 1 ustawy o samorządzie gminnym. Wniesienie skargi poprzedzone zostało wezwaniem Rady Miejskiej w Głuchołazach, pismem z dnia 19 września 2013 r. do usunięcia naruszenia, spowodowanego uchwałą Nr XXVIII/297/13. W wezwaniu tym A. S.A. zarzuciła Radzie Miejskiej w Głuchołazach naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, polegające na przyjęciu w regulaminie uchwalonym na podstawie tejże ustawy, kryteriów przez ustawę nieprzewidzianych. Zdaniem Spółki, w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brak jest uprawnienia dla gminy do ustalenia w akcie prawa miejscowego średniej ilości wytwarzanych odpadów na nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane są odpady komunalne, przez stworzenie przyjętego przez Radę Miejską w Głuchołazach mechanizmu (tj. iloczynu sumy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej placówki handlowej i określonej liczby litrów odpadów plus iloczynu osób pracujących i litrów odpadów na niego przypadających). W ocenie Spółki, skoro ustawodawca w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazał, że przy ustaleniu liczby (i rodzaju) pojemników na odpady należy uwzględnić średnią ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, to należy to rozumieć jako średnią ilość faktycznie wytwarzanych odpadów na określonej nieruchomości w jednostce czasu. Przyjęcie średniej ilości odpadów przez Gminę powinno być zatem poparte zbadaniem stanu faktycznego, a nie zastosowaniem mechanizmu, który w istocie prowadzi do przyjęcia wartości odbiegających nawet kilkukrotnie od rzeczywistych. Na poparcie tego stanowiska podała ilość odpadów rzeczywiście wytwarzanych przez prowadzone przez Spółkę na terenie [...] sklepy, zgodnie z deklaracjami za okres od 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Jako przykład wskazała, że średnia miesięczna ilość odpadów wytwarzanych w jednym ze sklepów w okresie, gdy obowiązywały stare zasady, wyniosła 3140 litrów, a średni miesięczny koszt ich odbioru - ok. 190 zł, natomiast według nowych zasad ilość wytwarzanych odpadów kształtuje się na poziomie 6600 litrów, gdzie miesięczny koszt ich odbioru wynosi 900 zł. Spółka podniosła, że przyjęte w zaskarżonej uchwale rozwiązanie, naraża ją na ponoszenie kosztów odbioru odpadów ponad pięciokrotnie przekraczających koszty dotychczasowe. Narzuca także na nią konieczność ponoszenia kosztów nawet w sytuacji, gdy zamówionych pojemników nie jest w stanie zapełnić, a którą to ilość pojemników, zgodnie z regulaminem, Spółka jest zobowiązana zamówić. Spółka wskazała także, że w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustawodawca w art. 6j ustęp 3 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazał, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zatem, to stawka przyjęta przez Radę oraz ilość pojemników (wadliwie - w ocenie Spółki - ustalona w regulaminie) determinuje ostateczny koszt ponoszony za odbiór odpadów.

Strona 2/7