Sprawa ze skargi J. W., J. W. i M. K. na zarządzenie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie regulaminu strefy płatnego parkowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Bogusz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędzia NSA Jerzy Krupiński Protokolant Referent stażysta Marta Gajowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 września 2018 r. sprawy ze skargi J. W., J. W. i M. K. na zarządzenie Burmistrza Głuchołaz z dnia 30 września 2010 r., Nr 960-Tr.384/10 w przedmiocie regulaminu strefy płatnego parkowania 1) stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia Burmistrza Głuchołaz z dnia 30 września 2010 r., Nr 960-Tr.384/10, zmienionego zarządzeniem z dnia 9 listopada 2010 r., Nr 997-Pr.392/10, wraz z załącznikami w całości, 2) zasądza od Gminy Głuchołazy na rzecz J. W. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych, 3) odrzuca skargi M. K. i J. W.

Uzasadnienie strona 1/11

W dniu 30 czerwca 2010 r. Rada Miejska w Głuchołazach, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13b ust. 3, 4 i 5 i art. 13f ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o drogach publicznych, oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie u.s.g., podjęła uchwałę Nr XLVII/395/10 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach będących własnością Gminy Głuchołazy w obrębie miasta Głuchołazy.

W § 9 uchwały postanowiono, że Rada Miejska w Głuchołazach upoważnia Burmistrza Głuchołaz do:

1) wydania regulaminu strefy płatnego parkowania

2) okresowego wstrzymywania pobierania opłat w całej Strefie Płatnego Parkowania lub jej częściach w następujących sytuacjach:

a) zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających utrzymanie miejsc parkingowych we właściwym stanie technicznym,

b) na okres przebudowy miejsc parkingowych,

c) na okres organizacji imprez w Strefie Płatnego Parkowania,

d) po przebudowie ulic lub placów z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

Zarządzeniem z dnia 30 września 2010 r., nr 960-Tr.384/10, Burmistrz Głuchołaz na podstawie § 9 uchwały Nr XLVII/395/10 ustalił Regulamin strefy płatnego parkowania (zwany dalej Regulaminem) w Głuchołazach stanowiący załącznik do zarządzenia (§ 1). W § 2 zarządzenia postanowiono, że traci moc Regulamin z dnia 15 października 2007 r. W § 3 Burmistrz przyjął, że zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 2 listopada 2010 r. W Rozdziale I. Regulaminu ustanowiono Przepisy ogólne. W Rozdziale II. Burmistrz ustalił sposób pobierania opłaty za parkowanie i wydawania winiet parkingowych, a w Rozdziale III. sposób pobierania opłaty dodatkowej. Rozdział IV. dotyczył kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania. Z kolei w Rozdziale V. określono zadania Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Kolejnym zarządzeniem z dnia 9 listopada 2010 r., nr 997-Pr.392/10, Burmistrz Głuchołaz zmienił Regulamin strefy płatnego parkowania stanowiący załącznik do zarządzenia (§ 1). Ponadto Burmistrz postanowił, że traci moc Regulamin z dnia 2 listopada 2010 r. (§ 2) oraz że zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania (§ 3).

Kwestionując ustalenia uchwały z dnia 30 czerwca 2010 r., jak również postanowienia Regulaminu, M. K. i J. W. pismami z dnia 16 lutego 2017 r. (data wpływu do organu) oraz J. W. pismem z dnia 20 lutego 2017 r. wezwali, na podstawie art. 101 ust. 1 u.s.g., Radę Miejską w Głuchołazach do usunięcia naruszenia prawa.

Wzywający wnieśli o uchylenie następujących zapisów Regulaminu:

1) postanowienia 7 Rozdziału I., wskazując, że Rada Miejska uregulowała w tym zapisie, iż opłaty pobierane są również poza drogami publicznymi, tj. na drogach wewnętrznych, parkingach i placach należących do Gminy Głuchołazy poza drogami publicznymi, natomiast z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych wynika prawo pobierania opłat w strefie płatnego parkowania znajdujących się na drogach publicznych. W ocenie wzywających, kwestionowaną regulacją uchwały, Rada Miejska przekroczyła delegację ustawową zawartą w ww. przepisie;

Strona 1/11